Onderwijsplanning gewoon voltijds secundair onderwijs

De niveauoverstijgende en globale informatie over het item Onderwijsplanning lees je op de pagina Onderwijsplanning: Wat? Waarom? Hoe?

Structuurwijzigingen

sla link op in klembord

Elk initiatief dat je als schoolbestuur neemt om het onderwijsaanbod in een of meer van je scholen uit te breiden, in te krimpen of te herschikken, vatten we onder de noemer ‘structuurwijzigingen’.

Als je als schoolbestuur een structuurwijziging wil realiseren, kan dat niet ‘zomaar’. Je moet de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de externe planningsprocedure van de overheid volgen. Dit betekent dat je bepaalde stappen moet volgen en de verschillende deadlines moet respecteren.

Soms heb je als bestuur een goedkeuring van de DPCC-so en/of van de Vlaamse regering nodig en moet de structuurwijziging dus aangevraagd worden. In andere gevallen moet je de structuurwijziging gewoon melden aan AGODI. In nog andere gevallen is geen actie vereist.

Programmeren en gedoogjaar

sla link op in klembord

Als jouw school bij de start van het schooljaar een nieuw structuuronderdeel (een nieuwe basisoptie, een nieuwe studierichting in de 2de/3de graad, een nieuw specialisatiejaar,...) wil oprichten, spreken we van programmeren. Programmaties moeten aangevraagd of - in het geval van vrije programmatie - gemeld worden.

Het structuuronderdeel dat geprogrammeerd wordt bij de start van het schooljaar en waarin leerlingen ingeschreven worden op 1 oktober, wordt erkend en gesubsidieerd. Voor structuuronderdelen van de 2de/3de graad is het eerste leerjaar van de graad het ijkmoment voor de inschrijvingen op 1 oktober.

Eens het structuuronderdeel effectief ingericht is, ‘gedoogt’ de overheid daarna dat er gedurende één schooljaar geen leerlingen ingeschreven zijn op 1 oktober. We spreken van een gedoogjaar. Het structuuronderdeel kan één schooljaar later zonder enige procedure georganiseerd worden. Als in het structuuronderdeel het volgende schooljaar op 1 oktober opnieuw -voor de tweede maal dus - geen leerlingen ingeschreven worden, dan is een aanvraag tot (her)programmatie wel nodig.

Ter illustratie: jouw school richt in 2020-2021 de studierichting tweede graad Humane wetenschappen in. Het eerste leerjaar van de tweede graad telt tien leerlingen op 1 oktober 2020. In 2021-2022 worden op 1 oktober 2021 geen leerlingen ingeschreven in het eerste leerjaar van de tweede graad Humane wetenschappen. De tweede graad Humane wetenschappen kan op 1 september 2022 opnieuw ingericht worden. Je moet geen (her)aanvraag indienen.
Als je evenwel op 1 oktober 2022 opnieuw geen leerlingen hebt ingeschreven in het eerste leerjaar van de tweede graad Humane wetenschappen, en je wil Humane wetenschappen terug organiseren vanaf 2023-2024, dan zal je wel een aanvraag tot herprogrammatie moeten indienen.

Nog dit:

 • Een structuuronderdeel waarin op 1 oktober geen leerlingen zijn ingeschreven, kan nadien in de loop van het schooljaar niet meer worden (her)opgestart.
 • Het studieaanbod van een school ligt vast per vestigingsplaats. De toepassing van de gedoogjaren moet je dus telkens bekijken per structuuronderdeel én per vestigingsplaats. Je leest hierover ook onder Vestigingsplaatsen
   

Gedoogjaar ook in geval van concordantie

sla link op in klembord

Het gedoogjaar geldt ook voor de geconcordeerde of de nog te concorderen structuuronderdelen.

Stel dat je de tweede graad Kantoor op 1 september 2021 concordeerde naar Organisatie en logistiek, maar op 1 oktober 2021 had je geen leerlingen in het 3de jaar Organisatie en logistiek. Als je op 1 oktober 2020 wél leerlingen had in het 3de jaar Kantoor, mag je Organisatie en logistiek op 1 september 2022 aanbieden zonder procedure.

Stel dat je de derde graad Handel op 1 september 2023 wil concorderen naar Bedrijfsorganisatie, maar op 1 oktober 2022 heb je geen leerlingen in het 5de jaar Handel. Als je op 1 oktober 2021 wél leerlingen had in het 5de jaar Handel, mag je toch nog concorderen naar Bedrijfsorganisatie op 1 september 2023.

Stel dat je de derde graad Sociale en technische wetenschappen op 1 september 2023 concordeert naar Gezondheidszorg, maar op 1 oktober 2023 is er geen enkele leerling ingeschreven in het 5de jaar Gezondheidszorg. Als je op 1 oktober 2022 wél leerlingen had in het 5de jaar Sociale en technische wetenschappen, mag je op 1 september 2024 toch Gezondheidszorg aanbieden zonder procedure.

Verwittig telkens tijdig je schoolbeheerteam.

Schematisch overzicht

sla link op in klembord

Je vindt voor beide planningsprocedures en voor elke structuurwijziging een samenvatting van alle acties, indiendata en aanvraag-/meldingsformulieren in het schematisch overzicht.

Modernisering secundair onderwijs

sla link op in klembord

De uitrol van de Modernisering so is ingezet vanaf het schooljaar 2019-2020: 

 • vanaf 2019-2020 de eerste graad;
 • vanaf 2021-2022 de tweede graad;
 • vanaf 2023-2024 de derde graad;
 • vanaf 2025-2026 de derde leerjaren van de derde graad (alle zevende leerjaren).

Bij onderwijsplanning maken we hierna een onderscheid tussen studieaanbod dat via concordantie tot stand komt en studieaanbod dat op basis van programmatie gerealiseerd wordt.

Concordantie of omzetting

sla link op in klembord

In het kader van de progressieve modernisering worden de bestaande benamingen van structuuronderdelen verplicht omgezet naar nieuwe benamingen, de zogenaamde ‘concordantie’. Je vindt een overzicht van alle omzettingen in de concordantietabel.

De concordantie kan volgende vormen aannemen:

 • een structuuronderdeel wordt opgeheven zonder omzetting;
 • één structuuronderdeel wordt omgezet in één structuuronderdeel;
 • verschillende structuuronderdelen worden omgezet in één structuuronderdeel;
 • één structuuronderdeel wordt omgezet in verschillende structuuronderdelen.

De concordantie van één bestaande studierichting naar één studierichting van de Modernisering so is een recht en wordt derhalve niet beschouwd als een programmatie.

Concordantie van derde graad naar Se-n-Se of van 7de specialisatiejaar of Se-n-Se naar derde graad

sla link op in klembord

Voor sommige derde graden is een concordantie naar een Se-n-Se mogelijk en voor sommige spcialisatiejaren of Se-n-Se's is een concordantie naar een derde graad mogelijk. Hoe verloopt dat dan concreet?

Concordantie van een derde graad naar een Se-n-Se

sla link op in klembord

Stel dat je de derde graad Koel-en warmtetechnieken (TSO) concordeert naar een Se-nSe na OK4:

 • vanaf september 2023: de studierichting 3de graad Koel-en warmtetechnieken dooft uit (de richting bestaat alleen nog in het 2de jaar van de 3de graad)
 • vanaf september 2025: Se-n-Se start op

Stel dat je het specialisatiejaar Logistiek concordeert naar een derde graad Logistiek (AR):

 • vanaf september 2023: de derde graad Logstiek (AR) start op
 • 2023-2024 en 2024-2025: het specialisatiejaar Logstiek blijft nog twee jaar bestaan in het kader van de studiecontinuïteit voor leerlingen uit de uitdovende onderliggende derde graad

Programmatie

sla link op in klembord

Naast het geconcordeerd studieaanbod kun je het studieaanbod uitbreiden via programmatie. De overheid maakt een onderscheid tussen vrij programmeerbare structuuronderdelen en studierichtingen die enkel mét de goedkeuring van de Vlaamse regering geprogrammeerd kunnen worden.

Afbakening interne planningsbevoegdheid

sla link op in klembord

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de interne planningsbevoegdheid duidelijk afgebakend: wanneer ligt de planningsbevoegdheid volledig bij de scholengemeenschap? Wanneer ligt de planningsbevoegdheid bij de DPCC? Voor bepaalde structuurwijzigingen heb je als bestuur immers de goedkeuring van de DPCC-so nodig en moet je een aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC-so. De aanvraag wordt ingediend door de scholengemeenschap. Een akkoord binnen de scholengemeenschap waartoe jouw school behoort, is vereist. Voor andere structuurwijzigingen, o.m. het leeuwendeel van de concordanties en alle programmaties 1ste graad en basisaanbod 2de/3de graad Modernisering is er geen actie vereist. 

Planningsbevoegdheid eerste graad modernisering so

sla link op in klembord

De planningsbevoegdheid voor de eerste graad ligt integraal bij de scholengemeenschap. De DPCC-so komt niet tussen. Alleen het akkoord binnen de scholengemeenschap is de decretale voorwaarde om te kunnen programmeren.

Op het niveau van de scholengemeenschap waartoe jouw school behoort maak je afspraken over 1A en 1B en over de basisopties A-stroom en B-stroom. En dit zowel voor de basisopties die via concordantie gerealiseerd worden als voor de basisopties die bijkomend geprogrammeerd worden.

Geen akkoord binnen de scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Enkel in het geval dat een scholengemeenschap er niet in slaagt om rond een programmatie-initiatief afspraken te maken, kan één van de betrokken schoolbesturen vragen aan de DPCC-so om een bemiddeling op te starten.

Als de bemiddeling geen resultaat oplevert, wordt ten vroegste in het volgende schooljaar de beslissingsbevoegdheid bij de DPCC-so gelegd. Dit geeft de schoolbesturen de kans en de tijd om het initiatief opnieuw samen te bekijken.

Eens de DPCC-so (of de Centrale beroepscommissie als je in beroep bent gegaan) een beslissing heeft genomen, leg je je als aanvrager of als bezwaarmaker, naargelang het geval, neer bij de beslissing. Op die manier kun je als aanvrager of bezwaarmaker niet langer het decretaal vereiste akkoord binnen de scholengemeenschap blokkeren.

Planningsbevoegdheid tweede en derde graad modernisering so

sla link op in klembord

De planningsbevoegdheid voor de tweede en derde graad ligt deels bij de scholengemeenschap, deels bij de DPCC-so.

Voor de organisatie van de tweede en de derde graad maak je dus ook afspraken op het niveau van de scholengemeenschap waartoe jouw school behoort. Je maakt afspraken zowel over de studierichtingen die via concordantie gerealiseerd worden als over de studierichtingen die bijkomend geprogrammeerd worden.

Het akkoord binnen de scholengemeenschap is de decretale voorwaarde om te kunnen programmeren. Voor de programmatie van specifiek studieaanbod (zie volgend punt) en voor de derde leerjaren van de derde graad heb je bovenop het akkoord binnen de scholengemeenschap ook nog de goedkeuring nodig van de DPCC-so.

Algemeen kader interne planning tweede en derde graad

sla link op in klembord

Katholiek Onderwijs Vlaanderen legde het volgend algemeen kader vast voor de planning tweede en derde graad:

 • Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verdeeld in een 65-tal onderwijsregio’s (zie overzicht in excelbijlage hieronder). Binnen elke onderwijsregio groeperen de vrije katholieke secundaire scholen zich doorgaans in één scholengemeenschap, soms — binnen grote onderwijsregio's — in twee of meer scholengemeenschappen.
 • Er is een onderscheid tussen basisstudieaanbod en specifiek studieaanbod. Het basisstudieaanbod hoort in principe thuis in elke scholengemeenschap. Specifiek studieaanbod kan niet in elke scholengemeenschap ingericht worden. Je leest het onderscheid tussen basis- en specifiek studieaanbod in de Planningstool 2de graad en 3de graad.
 • De planningsbevoegdheid voor het basisstudieaanbod ligt bij de scholengemeenschappen. Dat voor het specifiek studieaanbod bij de DPCC-so. Ook alle derde leerjaren van de derde graad moet je ter goedkeuring voorleggen aan de DPCC-so.
 • De overheid heeft een aantal studierichtingen in de matrix aangeduid als 'niche'. Niche wijst op een zekere beperking in bijkomende programmatie van deze studierichtingen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bovenop de niche-studierichtingen nog een aantal bijkomende studierichtingen omschreven als specifiek. Je leest het onderscheid tussen basis- en specifiek studieaanbod en de aanduiding niche (met *) in de Planningstool 2de graad en 3de graad. Ook de omschrijving 'specifiek' verwijst naar een inperking van programmatie. Het gaat om studieaanbod dat, in tegenstelling tot het basisstudieaanbod, niet in elke scholengemeenschap georganiseerd wordt. Ter beoordeling van de programmatie-aanvragen voor specifieke studierichtingen wordt rekening gehouden met enkele planningscriteria.

Drie afwijkingen op het Algemeen kader interne planning tweede en derde graad

sla link op in klembord

Onderwijsregio’s met meer dan één scholengemeenschap

sla link op in klembord

In onderwijsregio’s met meer dan één scholengemeenschap kan de integrale planningsbevoegdheid van de respectieve scholengemeenschappen gedelegeerd worden aan een regionaal platform.

Een regionaal platform wordt opgericht zodra minimaal de helft van de betrokken scholengemeenschappen er bij de start van de nieuwe periode van de scholengemeenschappen (begin van het schooljaar 2020-2021) om vraagt. Een scholengemeenschap is 'een betrokken scholengemeenschap' van zodra ze scholen heeft die behoren tot de onderwijsregio. Bij de oprichting van een regionaal platform zullen alle betrokken scholengemeenschappen van de onderwijsregio deel uitmaken van het regionaal platform. Aangezien een regionaal platform strikt verbonden is aan een onderwijsregio, kan het geen bevoegdheden uitoefenen over scholen uit een andere onderwijsregio, ook niet als deze scholen deel uitmaken van één van de betrokken scholengemeenschappen.

Bij de oprichting maken zij afspraken over de organisatie en de werking. Het regionaal platform kan, als de scholengemeenschappen dat wensen, naast de onderwijsplanning ook andere bevoegdheden opnemen ter behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs binnen de onderwijsregio.

De besluitvorming binnen een regionaal platform is onverkort gestoeld op de procedure die toegepast wordt in elke scholengemeenschap. Zoals elke scholengemeenschap zal het regionaal platform ernaar streven om in consensus te beslissen.  Om die reden is het van cruciaal belang dat er voldoende draagvlak is voor de werking van het regionaal platform. Dat draagvlak impliceert een klimaat van vertrouwen waarbij de betrokken scholengemeenschappen elkaar voldoende kansen gunnen en elkaar niet onnodig blokkeren inzake onderwijsplanning.

Scholen buiten een scholengemeenschap

sla link op in klembord

Scholen gewoon secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap of tot een regionaal platform behoren, verwerven geen eigen planningsbevoegdheid. Zij moeten al hun programmatie-aanvragen ter goedkeuring voorleggen aan de DPCC.

Scholengemeenschappen met scholen van een aangrenzende onderwijsregio

sla link op in klembord

Als bij de vorming van een scholengemeenschap één of meer scholen uit een aangrenzende onderwijsregio toetreden, zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenspraak met de DPCC-so onderzoeken of de planningsbevoegdheid van die scholengemeenschap het evenwicht tussen het studieaanbod van de twee onderwijsregio’s kan schaden. Ook daar zal het vertrouwen in het planningsbeleid van elke individuele scholengemeenschap blijven primeren. Het toevoegen van een planningsrestrictie bij de goedkeuring van de samenstelling van de scholengemeenschap moet uitzonderlijk blijven. De bijsturing van de planningsbevoegdheid van een scholengemeenschap wordt bekrachtigd door de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Geen akkoord binnen de scholengemeenschap?

sla link op in klembord

In het geval een scholengemeenschap er niet in slaagt om afspraken te maken rond een programmatie-initiatief dat onder haar planningsbevoegdheid valt, kan één van de betrokken schoolbesturen vragen aan de DPCC-so om een bemiddeling op te starten.

Als de bemiddeling geen resultaat oplevert, wordt ten vroegste in het volgende schooljaar de beslissingsbevoegdheid bij de DPCC-so gelegd. Dit geeft de schoolbesturen de kans en de tijd om het initiatief opnieuw samen te bekijken.

Eens de DPCC-so (of de Centrale beroepscommissie als je in beroep bent gegaan) een beslissing heeft genomen leg je je als aanvrager of als bezwaarmaker, naargelang het geval, neer bij de beslissing van de DPCC-so (of van de Centrale beroepscommissie als je in beroep bent gegaan). Op die manier kun je als aanvrager of bezwaarmaker het decretaal vereiste akkoord binnen de scholengemeenschap niet langer blokkeren.

Planningsbevoegdheid studieaanbod huidige structuur so

sla link op in klembord

Je kunt nog steeds programmeren in de ‘uitdovende’ leerjaren van de huidige onderwijsstructuur so:

 • tot 1 september 2022: structuuronderdelen van de derde graad, inclusief derde leerjaar;
 • tot 1 september 2024: de derde leerjaren van de derde graad.

De programmatie van alle derde leerjaren van de derde graad (specialisatiejaren bso, Se-n-Se tso en kso, naamloos leerjaar, voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs) is DPCC-materie. Ook een aantal specifieke studierichtingen van de derde graad blijft DPCC-materie. Je vindt ze in deze tabel.

Planningsbevoegdheid andere structuurwijzigingen

sla link op in klembord

Alle acties, indiendata en aanvraag-/meldingsformulieren voor de andere structuurwijzigingen (nieuwe vestigingsplaatsen, nieuwe scholen, fusies, herstructureringen, OKAN …) vind je op het schematisch overzicht..

Aandachtspunt: een aantal scholen investeert in nieuwe schoolinfrastructuur. Andere scholen zien zich bij een stijging van de schoolbevolking genoodzaakt om capaciteit uit te breiden en om te investeren in extra schoolinfrastructuur. Soms kan een school daartoe capaciteitssubsidies aanwenden.

Als deze nieuwe of extra schoolinfrastructuur gerealiseerd wordt op nieuwe locaties, kan er een weerslag zijn op het onderwijsaanbod en/of leerlingenrekrutering van andere scholen.

Het in gebruik nemen van nieuwe locaties of vestigingsplaatsen is DPCC-materie. Het schoolbestuur brengt de DPCC-so zo snel mogelijk - zonder rekening te houden met de voorgeschreven indiendata en zeker vóór de aanvang van de bouwwerken of de aankoop van gronden/gebouwen - op de hoogte van de geplande nieuwe of extra schoolinfrastructuur. De DPCC-so zal alle betrokken scholen voor overleg samen brengen.

Interne planningsprocedure

sla link op in klembord

Welke stappen houdt de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in? Wat moet je als schoolbestuur concreet doen? Moet je een aanvraag indienen? Volstaat een melding? Of is er helemaal geen actie vereist?

Structuurwijzigingen aanvragen

sla link op in klembord

In kolom 2 van het schematisch overzicht lees je af voor welke structuurwijzigingen je een aanvraag moet indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-so. In hetzelfde overzicht vind je telkens ook het juiste aanvraagformulier dat voor de structuurwijziging moet gebruikt worden.

Aanvraagformulier invullen

sla link op in klembord

Voor de aanvraag van een structuurwijziging in het gewoon secundair onderwijs gebruik je het aanvraagformulier gewoon secundair onderwijs. 

De aanvraag gaat uit van de scholengemeenschap. De voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap neemt het initiatief om het aanvraagdossier samen te stellen. In onderlinge afspraak kan hij de coördinerend directeur van de scholengemeenschap mandateren om dat van hem over te nemen.

Dit betekent concreet dat je als scholengemeenschap achtereenvolgens de volgende stappen zet:

 1. Omschrijf en motiveer de aanvraag tot structuurwijziging op het aanvraagformulier - zie Motivatie!.
 2. Leg de aanvraag ter bespreking voor aan het bestuur van de scholengemeenschap.
 3. Leg de aanvraag ter advies voor aan de bevoegde participatieorganen: medezeggenschapscollege (MCSG) en onderhandelingscomité (OCSG). Als er geen MCSG is opgericht, leg je aanvraag ter advies voor aan de schoolraad van de aanvragende school.
 4. Vul alle rubrieken op het aanvraagformulier nauwkeurig in.
 5. Zorg ervoor dat de voorzitters van de participatie-organen het formulier handtekenen. Voor het het OCSG ondertekent ook de secretaris.

Motivatie

sla link op in klembord

Voor de aanvragen van de specifieke studierichtingen derde graad die logisch en exclusief aansluiten bij een reeds gerealiseerde studierichting tweede graad (zie exhaustieve lijst hieronder), volstaat het om als motivatie 'studiecontinuïteit' te vermelden.

Exhaustieve lijst van specifieke structuuronderdelen met een exclusieve relatie tweede graad - derde graad


Tweede graad

Derde graad

Toerisme

Toerisme

Creatie en Mode

Mode

Wellness en lifestyle

Wellness en schoonheid

Ballet

Ballet

Fotografie

Fotografie

Dans

Dans

Muziek

Muziek

Woordkunst-drama

Woordkunst-drama

Decor en etalage

Decor, etalage en publiciteit

Bakkerijtechnieken

Bakkerijtechnieken

Horeca

Horeca

Slagerijtechnieken

Slagerij-traiteur-technieken

Bakkerij

Brood-en banketbakkerij

Slagerij

Slagerij

Sportwetenschappen

Sportwetenschappen

Sport
Sportbegeleiding

Topsport

Topsport

Beweging en sport

Beweging en sport

Als het advies van het MCSG (of van de schoolraad van de aanvragende school als er geen MCSG is opgericht) verdeeld of ongunstig is, voeg je een uittreksel uit het verslag van de vergadering het MCSG (of van de schoolraad) toe aan het aanvraagdossier.

Als het advies van het OCSG verdeeld of ongunstig is, voeg je het protocol van niet-akkoord van het OCSG toe aan het aanvraagdossier.

Zodra het formulier volledig ingevuld is, zet tot slot de voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap zijn handtekening op het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier versturen

sla link op in klembord

In het kader van de uitrol van de modernisering van de derde graad die start op 1 september 2023, hebben de DPCC's Secundair Onderwijs van de verschillende regio's afgesproken om de indiendatum voor de eerste planningsronde voorlopig éénmalig van 15 naar 30 september 2022 te verschuiven. Door die verschuiving krijgen de scholengemeenschappen wat meer tijd om alles voor te bereiden.

Je mailt het aanvraagformulier in pdf-formaat naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC-so van jouw regio:

 • ten laatste 30 september 2022 voor de programmaties specifiek studieaanbod van de tweede graad Modernisering so;
 • ten laatste 30 september 2022 voor de programmaties  specifiek studieaanbod van de derde graad Modernisering so;
 • ten laatste 30 september 2022 voor alle derde leerjaren derde graad in de uitdovende huidige structuur so;
 • ten laatste 30 september 2022 voor het in gebruik nemen van bijkomende vestigingsplaatsen en het herschikken van studieaanbod per vestigingsplaats;
 • ten laatste 30 november 2022 voor alle overige structuurwijzigingen.

De contactgegevens van de bestemmelingen zijn:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen    chris.vandervorst@katholiekonderwijs.vlaanderen
DPCC Regio Antwerpen info@voba.vlaanderen
DPCC Regio Limburg vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be
DPCC Regio Mechelen-Brussel guido.francois@katholiekonderwijs.vlaanderen
DPCC Regio Oost-Vlaanderen dpcc.so.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen
DPCC Regio West-Vlaanderen ward.goudenhooft@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bezwaar en beroep

sla link op in klembord

Kort na ontvangst van de verschillende aanvraagdossiers laat iedere DPCC-so aan de scholen en scholengemeenschappen van haar regio weten welke aanvragen er werden ingediend. Aanvragen van het ene schoolbestuur kunnen immers gevolgen hebben voor het andere schoolbestuur. Als een aanvraag gevolgen kan hebben op scholen van een aangrenzende regio, zal de DPCC-so ook die scholen informeren.

Als je het als schoolbestuur niet eens bent met een aanvraag van een ander schoolbestuur, kun je dit laten weten aan de DPCC-so. Je moet dan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de DPCC-so van jouw regio en dit binnen een termijn van tien kalenderdagen. Het bezwaar gaat uit van de scholengemeenschap.

De DPCC-so kan, voorafgaand aan haar beslissing, een overleg organiseren tussen de aanvrager en de bezwaarmaker.

De DPCC-so informeert de scholen en de scholengemeenschappen over de beslissingen die ze heeft genomen. Als je in beroep wil gaan tegen een beslissing van de DPCC-so, kun je, hetzij als aanvrager, hetzij als bezwaarmaker, binnen een termijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen bij de Centrale beroepscommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ter attentie van de voorzitter lieven.boeve@katholiekonderwijs.vlaanderen. Het beroep gaat uit van de scholengemeenschap. De Centrale beroepscommissie neemt een eindbeslissing.

In het Statuut van de DPCC vind je alle informatie over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de DPCC en van de Centrale Beroepscommissie.

Heraanvraag

sla link op in klembord

Het kan zijn dat je als schoolbestuur een gepland en goedgekeurd initiatief uiteindelijk toch niet realiseert op 1 september. Je plande bijvoorbeeld om een studierichting tso Toerisme te programmeren maar door een te geringe belangstelling is de studierichting niet opgericht bij de start van het schooljaar.

Tot schooljaar 2021-2022 moest je in dat geval de structuurwijziging opnieuw aanvragen. Vanaf schooljaar 2022-2023 geldt er echter een genadejaar voor - voor jouw school of centrum - nieuwe structuuronderdelen. Als je dus in het eerste jaar na goedkeuring door de Vlaamse regering op 1 oktober geen leerlingen hebt in de nieuwe richting, mag je die richting het jaar nadien opnieuw aanbieden zonder heraanvraag. Als je na het eerste schooljaar of genadejaar, opnieuw op 1 oktober geen leerlingen hebt voor het nieuwe structuuronderdeel, dan moet je wel opnieuw de interne procedure doorlopen en je aanvraag opnieuw indienen bij DPCC-so en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Structuurwijzigingen waarvoor geen actie nodig is

sla link op in klembord

In kolom 2 van het schematisch overzicht lees je af voor welke structuurwijzigingen geen actie moet ondernomen worden. Dat wil zeggen dat er geen aanvraag naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-so moet gestuurd worden.

Aandachtspunt: geen actie ondernemen binnen de interne planningsprocedure betekent niet altijd dat er geen actie vereist wordt binnen de externe planningsprocedure (zie verder), én omgekeerd!

Onder deze rubriek vallen o.m. de concordanties en alle programmaties die behoren tot de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap zelf. Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan die  informatie verkrijgen van AGODI waar concordanties en vrije programmaties moeten gemeld en programmaties mits goedkeuring Vlaamse regering aangevraagd moeten worden.

Uitzondering in geval van concordanties met meer dan één omzettingsmogelijkheid

sla link op in klembord

In verband met de concordanties moet je wel rekening houden met de volgende beperking: in het geval de concordantietabellen voor een bepaalde bestaande studierichting in meer dan één omzettingsmogelijkheid voorzien (een concordantie naar een basisstudierichting naast een concordantie naar een specifieke studierichting), kan de school concorderen naar de basisstudierichting zonder tussenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-so. De concordantie naar de specifieke studierichting blijft wel DPCC-materie.

Ook hier zijn weer uitzonderingen op. In de volgende gevallen kunnen scholen concorderen naar een specifieke studierichting zonder tussenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-so:

 • Een school met een derde graad Grafische communicatie kan concorderen naar de specifieke (bovendien niche-) studierichting Grafimedia of naar de specifieke (bovendien niche-) studierichting Crossmedia.
 • Een school met een derde graad Multimedia kan concorderen naar de specifieke (bovendien niche-) studierichting Grafimedia of naar de specifieke (bovendien niche-) studierichting Crossmedia.
 • Een school met een derde graad Onthaal en public relations kan concorderen naar de specifieke (bovendien niche-) studierichting Onthaal en recreatie. De concordantie van Onthaal en public relations naar de specifieke studierichting Toerisme blijft wél DPCC-materie.

Bezwaar en beroep

sla link op in klembord

Je kunt geen bezwaar maken bij de DPCC-so en/of beroep aantekenen bij de Centrale beroepscommissie tegen initiatieven die vallen onder de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap.

Externe planningsprocedure

sla link op in klembord

De overheid wil zicht houden op de evoluties in het onderwijslandschap. Daarom heeft zij een eigen planningsprocedure uitgewerkt. Wij noemen die procedure de ‘externe planningsprocedure’.

Voor sommige structuurwijzigingen moet de overheid expliciet haar goedkeuring geven. Die structuurwijzigingen vraag je aan bij AGODI. Voor andere structuurwijzigingen wil de overheid gewoon op de hoogte gebracht worden. Deze structuurwijzigingen meld je aan AGODI. De opstart van een niche pakket in de eerste graad meld je aan je schoolbeheerteam. Voor een beperkt aantal structuurwijzigingen is helemaal geen actie vereist.

Aandachtspunt: als schoolbestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kun je de externe planningsprocedure, pas aanvatten nadat je de interne planningsprocedure doorlopen hebt en nadat de DPCC-so je aanvraag goedkeurde.

Structuurwijzigingen aanvragen

sla link op in klembord

De structuurwijzigingen die je bij AGODI moet aanvragen en ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering, vind je onder kolom 4 in het schematisch overzicht. In hetzelfde overzicht vind je telkens ook het juiste aanvraagformulier dat voor de structuurwijziging moet gebruikt worden. Dat zijn ofwel E-formulieren op Mijn Onderwijs, ofwel modelformulieren als bijlage toegevoegd aan een Omzendbrief.

Structuurwijzigingen duaal voorleggen aan het Regionaal of Provinciaal Overlegplatform

sla link op in klembord

De programmatie van studierichtingen duaal is geen DPCC-materie. Je dient de aanvraag rechtstreeks bij AGODI in, ook tegen 30 november 2022.

Let wel: elke programmatieaanvraag duaal moet eerst afgestemd worden binnen het Regionaal of Provinciaal Overlegforum waaronder het centrum ressorteert.
Ruim vooraf stuur je zelf het aanvraagdossier naar het Regionaal of Provinciaal Overlegforum. Omdat de procedure en timing per Overlegforum verschillen, moet je je op voorhand goed informeren. De bestemmelingen van de Overlegfora vind je in bijlage 5 van de Omzendbrief SO 61.

Invullen en versturen van het aanvraagformulier

sla link op in klembord

De structuurwijzigingen vul je in op het gepaste aanvraagformulier.

Je verstuurt het aanvraagformulier ten laatste 30 november van het voorafgaand schooljaar naar AGODI. Een aanvraag voor OKAN kun je normaal gezien gedurende het hele schooljaar indienen. Maar... zolang de Europese ricthlijn Tijdelijke Bescherming geldt, kun je het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers tijdelijk vrij programmeren!

Aan het aanvraagformulier voeg je de motivering van de aanvraag (indien vereist) toe, het advies van het regionaal of provinciaal overlegplatform (voor duale studierichtingen), het protocol van de onderhandelingen van het lokaal comité en het uittreksel uit het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier  'Proces verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

Heraanvraag

sla link op in klembord

Als je als schoolbestuur een aangevraagde en goedgekeurde structuurwijziging toch niet kunt realiseren op 1 september, kun je die vanaf schooljaar 2022-2023 verschuiven naar het volgend schooljaar. De Vlaamse regering kent je een 'genadejaar' toe. Als je in het schooljaar na het genadejaar opnieuw geen leerlingen hebt in het nieuwe structuuronderdeel op 1 oktober, dan moet je wél een heraanvraag indienen. Die nieuwe regeling is voor het eerst van toepassing op programmaties die in 2021-2022 goedgekeurd werden.

Structuurwijzigingen melden

sla link op in klembord

De structuurwijzigingen die je aan AGODI moet melden, vind je onder kolom 4 in het schematisch overzicht. In hetzelfde overzicht vind je telkens ook het juiste meldingsformulier dat voor de structuurwijziging moet gebruikt worden. Dat zijn ofwel E-formulieren op Mijn Onderwijs, ofwel modelformulieren als bijlage toegevoegd aan een Omzendbrief.

Invullen en versturen van het meldingsformulier

sla link op in klembord

De structuurwijzigingen vul je in op het gepaste meldingsformulier.

Je verstuurt het meldingsformulier naar AGODI.

 • voor de concordanties: ten laatste 30 november van het voorafgaand schooljaar;
 • voor de wijziging van de samenstelling van de scholengemeenschap: ten laatste 31 maart van het voorafgaand schooljaar;
 • voor de vrije programmaties, fusies, afschaffing school: ten laatste 1 april van het voorafgaand schooljaar.

Aan het meldingsformulier voeg je -indien vereist- het protocol van de onderhandelingen van het lokaal comité toe, en ook het uittreksel uit het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier 'Proces-verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

OKAN tijdelijk enkel melden en niet aanvragen

sla link op in klembord

Zolang de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt, is het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers tijdelijk vrij programmeerbaar.

Uiterlijk op de datum van de effectieve opstart, meld je als schoolbestuur, namens de scholengemeenschap, de programmatie bij de afdeling secundair onderwijs van AGODI. Je gebruikt daarvoor de bijlage 2 van omzendbrief SO/2022/01. Je voegt er ook het protocol van de personeelsonderhandelingen aan toe en het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken in de scholengemeenschap.

Als scholengemeenschap bepaal je zelf in welke scholen van de scholengemeenschap je onthaalonderwijs inricht. Je duidt de scholen aan in de bijlage 2.  Als je dat nadien wil wijzigen, meld je dat op voorhand per mail aan AGODI

Hermelding

sla link op in klembord

Als je als schoolbestuur een gemelde structuurwijziging toch niet kunt realiseren op 1 september, kun je die niet zomaar verschuiven naar het volgend schooljaar. Je moet die opnieuw melden bij AGODI.

Concordanties kun je niet hermelden. Ze worden éénmalig gerealiseerd in het schooljaar waarop de modernisering so wordt uitgerold, bijvoorbeeld het eerste leerjaar van de tweede graad is geconcordeerd op 1 september 2021. Een geconcordeerde studierichting van de tweede graad die niet gerealiseerd is in 2021-2022, kun je alsnog realiseren in 2022-2023, zonder procedure. Voorwaarde is wel dat er minstens één leerling ingeschreven was op 1 oktober 2020 in het eerste leerjaar van de tweede graad van de te concorderen studierichting. De oprichting op 1 september 2022 moet je gewoon laten weten aan je schoolbeheerteam, liefst ten laatste net na de paasvakantie.

Melden van niche pakketten eerste graad

sla link op in klembord

Denk er wel aan dat voor sommige pakketten eerste graad een beperking qua aanbod geldt. Die aanbodbeperking is netgebonden. Ze betreft zowel pakketten van het tweede leerjaar A (Maritieme technieken en Textiel, pakketten van de basisoptie Stem-technieken toepassingsgericht) als van het tweede leerjaar B (Mode, pakket van de basisoptie Maatschappij en welzijn en Textiel en Zeevisserij en binnenvaart, pakketten van de basisoptie STEM-technieken).

Als je als school een niche-pakket wil starten, moet je dat ruim op voorhand aan je schoolbeheerteam melden via mail. Als het contingent al vol zou zitten, moet je wachten tot een andere school stopt met het pakket  alvorens je het zelf kunt opstarten.

Gecombineerd overzicht interne en externe planningsprocedure

sla link op in klembord

De interne planning (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-SO) maakt een onderscheid tussen basisstudieaanbod en specifiek studieaanbod. Basisstudieaanbod is geen DPCC-materie. Specifiek studieaanbod is wel DPCC-materie.

De externe planning (AGODI) maakt een onderscheid tussen niche-studierichtingen en niet-niche-studierichtingen. Tot nader order zijn zowel niche- als niet-niche-studierichtingen materie Vlaamse Regering. Niet-niche-studierichtingen worden pas nà de volledige uitrol van de modernisering so - onder bepaalde voorwaarden - vrij programmeerbaar. 

Vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Sinds het schooljaar 2020-2021 zijn de decretale regels over vestigingsplaatsen gewijzigd. Niet alleen de definitie van het concept ‘vestigingsplaats’ is aangepast. Ook ligt voortaan het studieaanbod van een school vast per vestigingsplaats.

Concept ‘vestigingsplaats’

sla link op in klembord

Tot 2019-2020 moest een vestigingsplaats ingeplant zijn op éénzelfde of op aaneengesloten kadastrale percelen. Sinds 2020-2021 is de geografische omschrijving verruimd: éénzelfde vestigingsplaats kan zich voortaan uitstrekken over meerdere percelen die gescheiden zijn door hetzij maximaal twee kadastrale percelen, hetzij een weg.

Die verruiming heeft tot gevolg dat een vestigingsplaats aan meerdere straten of wegen kan grenzen, of meerdere huisnummers kan tellen. Toch koppelt de overheid een vestigingsplaats maar aan één enkel adres (straat en huisnummer). Die verruiming heeft ook tot gevolg dat meerdere vestigingsplaatsen nu samen smelten tot één vestigingsplaats.

Adreswijzigingen bestaande vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Als de geografische verruiming leidt tot een adreswijziging of -opheffing van één van je bestaande vestigingsplaatsen, dan meld je die aan AGODI via bijlage 1 van de omzendbrief SO 42. Die melding moet alleen als de toestand verandert ten opzichte van het voorgaand schooljaar.

Ingebruikname nieuwe vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Nieuwe vestigingsplaatsen zijn vestigingsplaatsen die nog niet gelinkt zijn aan het instellingsnummer van je school in kwestie.

Tot 2019-2020 volstond het om nieuwe vestigingsplaatsen te melden aan AGODI. Voortaan moet je iedere nieuwe vestigingsplaats die je van bij de start of in de loop van een schooljaar, al dan niet tijdelijk en om welke reden dan ook, in gebruik wil nemen, aanvragen bij AGODI. Pas na goedkeuring door de Vlaamse Regering kun je de nieuwe vestigingsplaats gebruiken. Die wijziging heeft ook een impact op de interne planningsprocedure.

Koppeling studieaanbod en vestigingsplaats

sla link op in klembord

Het studieaanbod van een school ligt vast per vestigingsplaats. Er is pas sprake van studieaanbod op een vestigingsplaats als ten minste de helft van de contacturen van de het structuuronderdeel (1A, 1B, basisopties, studierichtingen) effectief op de vestigingsplaats ingericht wordt.

Dat betekent concreet

 • dat je bij elke aanvraag of melding van een programmatie bij AGODI, moet opgeven op welke vestigingsplaats (= één adres) of vestigingsplaatsen de programmatie slaat.
 • dat je een structuuronderdeel dat je al inricht, maar wil verplaatsen of uitbreiden naar één of meerdere andere vestigingsplaatsen moet aanvragen of melden bij AGODI 

Planningsprocedure

sla link op in klembord

Interne planningsprocedure

sla link op in klembord

Elke school die een nieuwe vestigingsplaats in gebruik neemt, dient een aanvraag in bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. Ook als scholen van eenzelfde scholengemeenschap gebruik willen maken van mekaars vestigingsplaats, bv. om bestaand studieaanbod te herlokaliseren, wordt een gezamenlijke aanvraag ingediend. Aangezien de Vlaamse Regering de aanvragen moet goedkeuren en de aanvragen dus bij AGODI moeten ingediend worden tegen 30 november, hanteren wij voor alle wijzigingen van vestigingsplaatsen de indiendatum 30 september.

Externe planningsprocedure

sla link op in klembord

Voor de externe planningsprocedure maken we een onderscheid tussen nieuwe vestigingsplaatsen waar minder dan de helft van de contacturen zal ingericht worden en vestigingsplaatsen waar gemiddeld ten minste de helft van de contacturen zal ingericht worden.

Minder dan de helft van de contacturen

sla link op in klembord

Op voorwaarde van goedkeuring van de DPCC stuur je de aanvraag naar AGODI. Je gebruikt het aanvraagformulier bijlage 2 van de Omzendbrief SO 42.

De Vlaamse regering neemt een beslissing uiterlijk drie maanden na indiening van de aanvraag. Bij overschrijding van die termijn is de aanvraag van rechtswege goedgekeurd. Rekening houdend met de vakanties dien je de aanvraag in uiterlijk op 1 april, maar bij voorkeur een paar maanden eerder.

Tenminste de helft van de contacturen

sla link op in klembord

Op voorwaarde van goedkeuring van de DPCC stuur je de aanvraag naar AGODI ten laatste op 30 november. Je gebruikt het E-formulier, toegevoegd in Mijn.Onderwijs onder het tabblad Programmaties. De volgende initiatieven vallen onder deze procedure:

 • Een nieuw structuuronderdeel op een nieuwe vestigingsplaats
 • Een nieuw structuuronderdeel op een bestaande vestigingsplaats
 • Een bestaand structuuronderdeel op een nieuwe vestigingsplaats
 • Een bestaand structuuronderdeel op een bestaande vestigingsplaats waar het structuuronderdeel tot nog toe niet ingericht werd

In het geval van een bijkomende, nieuwe vestigingsplaats (eerste en derde initiatief) voeg je aan het E-formulier ook de bijlage 2 van Omzendbrief SO 42 toe.

Uitzonderingen

sla link op in klembord

In twee uitzonderlijke gevallen wijkt de procedure naar AGODI af:

 • Als je een bestaand structuuronderdeel wil opstarten op een bestaande vestigingsplaats waar het structuuronderdeel nog niet is ingericht, moet je geen aanvraag doen, noch een melding, op voorwaarde dat alle vestigingsplaatsen van je school gelegen zijn in een gemeente met minder dan 70 000 inwoners. Let wel: met 'bestaand structuuronderdeel' wordt ENKEL bedoeld de structuuronderdelen die je reeds organiseerde op 1 oktober 2019 en/of op 1 oktober 2020, dus NIET de structuuronderdelen die vanaf 2021-2022 zijn ingericht. Met bestaande vestigingsplaats wordt bedoeld een vestigingsplaats die je in 2022-2023 al in gebruik hebt.
 • Het in gebruik nemen van een nieuwe vestigingsplaats op 1 september 2023, hetzij voor bestaand studieaanbod (= studieaanbod dat al werd georganiseerd op 1 oktober 2019 en/of 1 oktober 2020), hetzij voor één of meer structuuronderdelen die men in datzelfde schooljaar wil programmeren (en waarvoor men reeds een aanvraag indiende tegen 30 november 2022), wordt in uitzonderlijke omstandigheden niet als een programmatie beschouwd. De uitzonderlijke omstandigheden houden verband met capaciteitsnoden, infrastructuurproblemen of verhuis die je pas onderkent na het verstrijken van de indiendatum 30 november. In dat geval volg je een aangepaste aanvraagprocedure. Concreet houdt die aangepaste procedure in dat je de aanvraag voor de nieuwe vestigingsplaats per kerende stuurt naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar DPCC-so. Na goedkeuring door de DPCC kan de aanvraag in principe op elk moment van het schooljaar ingediend worden bij AGODI. De Vlaamse Regering neemt uiterlijk drie maanden na indiening van de aanvraag en na advies van de onderwijsinspectie en AGODI een gunstige beslissing. Bij overschrijding van die termijn is de aanvraag van rechtswege goedgekeurd. Je gebruikt de aanvraagformulieren bijlage 4 van de Omzendbrief SO 61 en bijlage 2 van de Omzendbrief SO 42. Wegens de 'drie maanden na indiening' en rekening houdend met de schoolvakanties, raden we aan in te dienen uiterlijk op 1 april.

Nieuwe vestigingsplaatsen OKAN tijdelijk alleen melden

sla link op in klembord

Zolang de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt, hoef je voor de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats voor het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers geen aanvraag in te dienen bij AGODI.

Uiterlijk op het tijdstip van de ingebruikname, meld je als school- of centrumbestuur aan AGODI dat je de nieuwe vestigingsplaats effectief in gebruik neemt voor het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers. Je gebruikt daarvoor de bijlage 1 van omzendbrief SO/2002/01. . Je voegt er ook het protocol van de personeelsonderhandelingen aan toe en het proces-verbaal waaruit blijkt dat de ingebruikname in overeenstemming is met de afspraken in de scholengemeenschap.

Regelgeving 

sla link op in klembord

De regelgeving over vestigingsplaatsen en de koppeling van het studieaanbod aan de vestigingsplaatsen vind je de Omzendbrief SO 42 en in de Omzendbrief SO 61, punt 3.2.

Reglementering

sla link op in klembord

De reglementering over de structuurwijzigingen in het gewoon secundair onderwijs lees je in de volgende Ministeriële Omzendbrieven:

 • ministeriële omzendbrief so42 van 21 juni 1995 ‘Scholen voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so51 van 31 juli 1998 ‘Rationalisatienormen’;
 • ministeriële omzendbrief so60 van 5 februari 1999 ‘Studieaanbod voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so61 van 5 februari 1999 ‘Programmatie, omvorming, overheveling en afbouw in het voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so62 van 30 april 1999 ‘Scholengemeenschappen secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so/2019/01 van 13 maart 2019 ‘Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase’.
 

Contactgegevens

sla link op in klembord

Contact

Chris Van der Vorst
stafmedewerker
02 529 04 20
×
Kijkt als...
Niveau
Regio