Tot welk ondersteuningsnetwerk behoort mijn school?

sla link op in klembord

Kopieer

Het ondersteuningsmodel

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds 1 september 2017 vormt het ondersteuningsmodel een nieuw kader voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het ondersteuningsmodel vertrekt vanuit een nieuwe visie op ondersteuning: flexibel en op maat. Het ondersteuningsmodel vervangt het vroegere geïntegreerd onderwijs (GON), inclusief onderwijs (ION) en de waarborgprojecten. Regionale ondersteuningsnetwerken spelen een rol in het ondersteuningsmodel. Hieronder beschrijven we de rol en de werking van ondersteuningsnetwerken.

Samenstelling en beheer van de ondersteuningsnetwerken

sla link op in klembord

Kopieer

Een ondersteuningsnetwerk is een regionaal samenwerkingsverband tussen:

  • scholen voor gewoon onderwijs en/of centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;
  • scholen voor buitengewoon onderwijs;
  • pedagogische begeleidingsdiensten;
  • centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

De vier partners werken samen en organiseren co-creatief ondersteuning voor leerlingen en studenten met specifieke onderwijsbehoeften. Alle partners zijn gelijkwaardig binnen het netwerk. Alle partners bepalen vanuit hun eigen expertise mee op welke manier ondersteuning vorm krijgt.

Scholen kiezen zelf tot welk ondersteuningsnetwerk ze toetreden en formaliseren hun toetreding via een samenwerkingsovereenkomst. De ondersteuningsnetwerken worden bestuurd door een beheerscomité.

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Ondersteuningsnetwerken ondersteunen scholen voor gewoon onderwijs en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Zorgloket

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de ondersteuningsnetwerken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgt die co-creatie vorm binnen het zorgloket. Het zorgloket is het aanmeldpunt voor concrete ondersteuningsvragen. Scholen voor gewoon onderwijs stellen voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of een (inschrijvings)verslag ondersteuningsvragen aan het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk waartoe ze behoren. Scholen, directies, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ouders of leerlingen kunnen het zorgloket ook contacteren voor algemene vragen rond ondersteuning. De partners binnen de zorgloketten behandelen elke vraag.

Organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

Basisonderwijs en secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In het basisonderwijs en secundair onderwijs kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften via het CLB, na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD-traject), een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag krijgen met de verwijzing naar een bepaald type. Het verslag verwijst ofwel naar een klein type ofwel naar een breed type.

Het handelingsgericht diagnostisch traject kan leiden tot:

  • het advies dat er verder maatregelen op niveau van basiszorg of verhoogde zorg genomen kunnen worden en dat er (nog) geen gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag wordt opgemaakt;
  • de opmaak van een gemotiveerd verslag;
  • de opmaak van een verslag;
  • de opmaak van een voorlopig verslag voor type 3.

De meeste scholen buitengewoon onderwijs van het vrije onderwijsnet zijn aangesloten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk. De scholen voor buitengewoon onderwijs met expertise in de brede types zijn verplicht zich aan te sluiten bij een ondersteuningsnetwerk. Buitengewone scholen met expertise in de kleine types kunnen zich aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk.

Hoger onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Voor ondersteuning in het hoger onderwijs heeft de regelgever een apart budget vrijgemaakt voor een eigen ondersteuningsmodel. Studenten hoger onderwijs of instellingen hoger onderwijs met vragen over ondersteuning kunnen contact opnemen met het aanspreekpunt zorg van de instelling. Je vindt meer informatie op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). De aanspreekpunten van de instellingen hoger onderwijs kunnen je meer uitleg geven over hoe ondersteuning georganiseerd wordt.

Ondersteuningsnetwerken Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het steunteam

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft 15 regionale ondersteuningsnetwerken gevormd.

Op de website van AgODi vind je een volledig overzicht van de ondersteuningsnetwerken.

Op de website van het Departement Onderwijs vind je een volledig overzicht van buo-scholen .

Het steunteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt Vlaanderenbreed een algemeen coördinerend perspectief op het ondersteuningsmodel. Ook regionaal is er een samenwerking tussen de coördinator en de regio-ankers van het steunteam en de ondersteuningsnetwerken van het vrije onderwijsnet. Het steunteam bestaat uit medewerkers van de Dienst Lerenden voor de leerlingenaspecten, de Dienst Personeel voor de personeelszaken en het team buitengewoon onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming voor de kleine types.

Downloads

249KB
Stroomschema inschrijvingsvraag van een leerling met een verslag in het gewoon onderwijs (MLER_105_B01)254KB
Stroomschema bij gewijzigde noden van een leerling die tot op dat moment het GC volgt (MLER_105_B02)149KB
Stroomschema bij gewijzigde noden van een leerling die tot op dat moment een IAC volgt (MLER_105_B03)141KB
Procedure ontbinden van een inschrijving - bemiddeling en klacht (MLER_105_B04)1MB

Hoe ver staan we nu met het decreet leersteun? We zitten volop in de adviesfase over de conceptnota. Die schetst de grote lijnen, maar de voorstellen zijn nog niet definitief. De adviesprocedure loopt in de VLOR. Op 23 september maakt ze haar advies over aan minister Weyts. Wij organiseerden een interne adviesprocedure voor onze vertegenwoordigers in de VLOR. De synthese van dit overleg lees je hier.

218KB
×
Kijkt als...
Niveau
    Regio