Nieuwe ontwerpleerplannen 3de graad

do 30 maart 2023

Gisteren berichtten we over de consensus over de nieuwe minimumdoelen voor de basisvorming in de tweede en de derde graad. Vanaf vandaag, 29 maart 2023, kun je de ontwerpleerplannen voor de algemene vorming van de 3de graad D-, D/A- en A-finaliteit en de leerplannen van de specifieke vorming van de A-finaliteit raadplegen.

Begin mei geven we de leerplannen voor de specifieke vorming van de 3de graad D- en D/A-finaliteit vrij. In de loop van juni volgen de leerplannen voor het complementair gedeelte en de ‘schrappingsleerplannen’ voor de tweede graad. We vertrekken daarvoor van de huidige leerplannen van de tweede graad en geven duidelijk aan wat niet meer aan bod hoeft te komen en waar voortaan ruimte zit voor jou als leraar.

De ontwerpleerplannen voor de 3de graad kun je raadplegen via de leerplanpagina’s. Voor de algemene vorming in de A-finaliteit van de 3de graad hebben we net zoals voor de 2de graad een aantal organisatiemodellen ontwikkeld. Op basis daarvan kunnen scholen kiezen voor een meer vakgerichte of een meer geïntegreerde benadering.

Wat mag je van de nieuwe leerplannen verwachten?

sla link op in klembord

Kopieer

De leerplannen vertrekken vanuit het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. Ze geven richting en laten ruimte. Ze garanderen voldoende vrijheid voor schoolbesturen om het eigen pedagogisch project vorm te geven vanuit de schoolcontext. Ze versterken het eigenaarschap van scholen die via eigen beleidskeuzes de vorming van leerlingen gestalte geven.

Leerplannen laten ruimte voor het vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch meesterschap van de leraar, maar bieden ondersteuning waar nodig. Dankzij de leerplannen kunnen scholen zeker zijn dat de vorming die ze bieden op een logische manier samenhangt. Dat gaat zowel over de verticale samenhang (de plaats van het leerplan in de opbouw van het curriculum) als de horizontale samenhang tussen vakken, die samenwerking tussen leraren stimuleert.

De leerplandoelen zelf zijn helder geformuleerd en geven aan wat van leerlingen wordt verwacht. In pedagogisch-didactische wenken vinden leraren inspiratie om met de doelen aan de slag te gaan. Elke leraar weet zich zo maximaal ondersteund om zelf met het leerplan aan de slag te gaan, eigen accenten te leggen en te differentiëren vanuit zijn passie, expertise, het pedagogisch project van de school en de beginsituatie van zijn leerlingen. De leerplannen bieden kansen om te differentiëren door te verdiepen en te verbreden.

In een aantal gevallen gaan leerplandoelen verder dan wat het minimumdoel vraagt. Dat wordt zichtbaar door een + naast het nummer van het leerplandoel. In de meeste gevallen geven we je via een wenk ‘extra’ inspiratie om verder te gaan dan wat het leerplandoel minimaal vraagt. Tot slot worden in een aantal leerplannen afzonderlijke keuzedoelen of keuzethema’s opgenomen die je kunnen inspireren om verder te gaan dan wat minimaal wordt verwacht.

Wat kun je waar vinden?

sla link op in klembord

Kopieer

Alle ontwerpleerplannen kun je raadplegen in een Word-versie op de leerplanpagina’s van de derde graad. Tegen begin september 2023 vind je alle leerplandoelen terug in de digitale leerplantool.

In een overzicht van alle leerplannen die we ontwikkelen, kun je gemakkelijk terugvinden welke leerplannen al beschikbaar zijn. Vermits je nu alleen nog maar de leerplannen van de algemene vorming kan raadplegen (bv. het leerplan Nederlands B of B+), zal voor een leerplan B+S waarin de minimumdoelen van de basisvorming en de specifieke minimumdoelen van de specifieke vorming als één geheel zijn opgenomen, nog niet beschikbaar zijn. Dat is bv. het geval voor het leerplan Nederlands B+S in de studierichting Economie-moderne talen. In dat geval kun je je nu al baseren op het leerplan B/B+ voor Nederlands om een eerste zicht te krijgen op de leerplandoelen voor de algemene vorming die in jouw nieuwe leerplan van de specifieke vorming zullen worden geïntegreerd. Opdat je die leerplannen gemakkelijk zou terugvinden, vind je de ontwerpleerplannen van de algemene vorming van de D- en de D/A-finaliteit tijdelijk ook op de themapagina modernisering so 2de-3de graad, basisinformatie, nieuwe leerplannen algemene vorming en nieuwe minimumdoelen.

Wil je graag een zicht krijgen op wat er nu precies in de nieuwe minimumdoelen van de basisvorming zit? In een handig overzicht voor de 2de graad en de 3de graad vind je de minimumdoelen voor de drie finaliteiten per sleutelcompetentie. Je kunt ook meteen zien in welk leerplan elk minimumdoel wordt opgenomen.

De nieuwe ontwerpleerplannen van de 2de en de 3de graad gaan in vanaf 1 september 2023 in het eerste leerjaar van de 2de en de 3de graad. Scholen die in de 2de graad een overgangsperiode willen inbouwen en het nieuwe schooljaar willen opstarten met de huidige leerplannen van de 2de graad kunnen dat doen. Je mag immers altijd meer doen dan wat minimaal moet.

Onmiddellijk na de paasvakantie mag je voor de ontwerpleerplannen die je vanaf vandaag kan raadplegen, een leerpad verwachten. Ben je nog niet ingeschreven? Doe dat zo snel mogelijk. Je wordt dan via e-mail op de hoogte gebracht op het moment dat jouw leerpad beschikbaar is. Onze vak- en schoolbegeleiders staan klaar om je ten volle te ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe derde graad. Aarzel zeker niet om hen te contacteren.

En wat met de keuze voor een nieuw leermiddel?

sla link op in klembord

Kopieer

De educatieve uitgeverijen zijn op dit moment volop leermiddelen voor de derde graad aan het ontwikkelen. Scholen kunnen nieuwe methodes verkennen en een bewuste keuze maken voor een nieuw handboek met het oog op het komende schooljaar. Tegelijkertijd is het goed om weten dat scholen kunnen en mogen temporiseren in de keuze voor een nieuwe methode. Het is geen vereiste om het volgende schooljaar al van start te gaan met een nieuw leermiddel. Je kunt als vakgroep de tijd nemen om nieuwe leermiddelen grondig te verkennen van zodra een methode volledig beschikbaar is.

In de basissessie van elk leerpad geven we duidelijk aan welke leerinhouden blijven gelden, wat nieuw is en wat niet meer aan bod hoeft te komen. Bovendien engageren we ons vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen om voor elke nieuwe leermethode aan te geven in welke mate ze leerplanconform is. Je ontvangt daarover meer informatie van zodra een aantal nieuwe leermiddelen volledig beschikbaar is.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio