Nieuwsoverzicht

Inschrijvingen IDP 2022 geopend

di 30 november 2021

Tot en met 1 maart 2022 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren zowel voor het vierde als het zesde leerjaar inschrijven om deel te nemen aan IDP 2022,.

Toetsen voor einde basisonderwijs

Elke school is verplicht om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren via gevalideerde toetsen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we voor het schooljaar 2021-2020 de keuze uit toetsen voor zes leergebieden. Zoals vorig schooljaarzijn er toetsen voor Frans, mens & maatschappij, muzische vorming, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. In dit brede aanbod kiezen we per leergebied een scherpe focus. De geselecteerde leerinhouden evalueren we in de diepte.

Welke leerinhouden staan in de focus?

 • Toets Frans: begrijpend luisteren en lezen. De toets onderzoekt of de leerlingen voor hen bestemde mondelinge en schriftelijke boodschappen in het Frans begrijpen. Hiervoor gaat de luister- en leestoets na of de leerlingen erin slagen het onderwerp te bepalen, de hoofdgedachte te achterhalen, de gedachtegang te volgen en informatie te selecteren. 
 • Toets mens en maatschappij: leerinhouden uit het ontwikkelthema oriëntatie op de samenleving. Met deze toets gaan we na in welke mate de leerlingen begrijpen hoe een samenleving functioneert en welke plaats een mens daarin inneemt. We onderzoeken hoe leerlingen denken over macht en gezag, rechten en plichten en of ze inzien welke rol ondersteunende organisaties en instellingen daarbij spelen.
   
 • Toets muzische vorming: doelen uit zowel de muzische grondhouding, de muzische geletterdheid als de muzische vaardigheid. We gaan onder andere na in welke mate de leerlingen op het einde van het basisonderwijs expressievormen herkennen, muzische bouwstenen hanteren en competent zijn in beschouwen. Alhoewel er verschillende muzische domeinen aan bod komen, staat ‘dans’ wel speciaal in de kijker. 
  Opgelet, deze toets kan enkel online worden afgenomen! 
   
 • Toets Nederlands: leerinhouden bij de generieke doelen ‘Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem’ en ‘Nadenken over taalgebruik en de belangrijkste factoren van een communicatieve situatie’. Je leerlingen boeien voor taalbeschouwing (taalgebruik en taalsysteem) is niet altijd even eenvoudig. Het taalsysteem vormt echter één van de fundamenten van het taalgebruik en verdient een focus naast de andere taalvaardigheden. Met deze toets gaan we na in welke mate leerlingen het taalsysteem begrijpen, interpreteren en toepassen. Opdrachten rond betekenissen van woorden, tekststructuren, alfabetische ordening, woordsoorten, zinnen en zinsdelen, spelling en interpunctie vormen een beeld van het taalgebruik.  
 • Toets wetenschappen en techniek: leerinhouden uit het ontwikkelthema oriëntatie op natuur. Met deze toets gaan we na in welke mate leerlingen inzicht hebben in natuurlijke verschijnselen, materialen herkennen en begrijpen, aandacht hebben voor gezondheid en veiligheid, inzicht hebben in het weer en het klimaat en of ze weten op welke manieren energie kan ontstaan. Ook onderzoeken we hun voorstelling van de aarde, de zon en de maan.
   
 • Toets wiskunde: leerinhouden van getallenkennis, logisch en wiskundig denken en meetkunde. Met deze toets onderzoeken we of leerlingen inzicht hebben in breuken, kommagetallen en procenten en hun onderlinge relatie. We gaan ook na of ze wiskundige patronen begrijpen en of ze wiskundige problemen kunnen oplossen waarbij ze inzicht nodig hebben in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties.  

Elke school kan kiezen hoeveel gevalideerde toetsen en welke leergebieden worden afgenomen. Die keuze maak je op het moment van afname en hoef je niet door te geven.

Andere proeven om gestandaardiseerd te evalueren, zowel voor het vierde als het zesde leerjaar

Ook dit schooljaar stellen we opnieuw enkele proeven voor het vierde leerjaar ter beschikking om gestandaardiseerd te evalueren. Scholen kunnen kiezen voor een proef mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek of wiskunde.

Om je de kans te geven een leerinhoud opnieuw te evalueren, worden ook de toetsen en proeven van 2019 en 2021 ter beschikking gesteld als gestandaardiseerde proeven om vrijblijvend af te nemen.

Planning

Gestandaardiseerde proeven voor het vierde leerjaar

De afnameperiode voor het 4de leerjaar start op maandag 16 mei en eindigt op woensdag 25 mei 2022. 

 • We stellen de proeven voor het 4de leerjaar vanaf dinsdag 10 mei 2022 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten.  
 • Bij keuze voor online afname, loopt de online testafname van maandag 25 april tot en met dinsdag 3 mei 2022. 

Gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven voor einde basisonderwijs:

Voor het 6de leerjaar start de afnameperiode op maandag 30 mei en eindigt op maandag 13 juni 2022. 

 • De toetsen en proeven voor het 6de leerjaar stellen we vanaf dinsdag 17 mei 2022 ter beschikking in de databank met evaluatie-instrumenten. Gebruik de filters om gerichter te zoeken. 
 • Bij keuze voor online afname, vindt de online testafname plaats van woensdag 4 mei tot en met vrijdag 13 mei 2022. 

Vanaf vandaag kun je je inschrijven!

Ben je directeur of ICT-coördinator? Dan kun je tot en met 1 maart 2022 zowel de klassen van het vierde als van het zesde leerjaar inschrijven via de themapagina evaluatiebox basisonderwijs. Bij de inschrijving kies je voor online afname of voor afname op papier. Je maakt per leerjaar een keuze voor alle deelnemende klassen.

Wil je meer weten?

Op de themapagina evaluatiebox basisonderwijs vind je een webinar terug waarin IDP 2.0 toegelicht wordt. Voor wie wil, bieden we in februari 2022 online informatiesessies aan over de evaluatiebox en IDP 2022. Daarvoor kun je je inschrijven via nascholing.be
 
Meer informatie vind je op de website bij praktische informatie en veelgestelde vragen. Met andere vragen en bij problemen kun je terecht bij onze helpdesk: 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio