Naar nieuwe leerplannen 3de graad – opstart leerplancommissies

do 1 december 2022

In opvolging van het akkoord over het proces en het format van nieuwe minimumdoelen secundair onderwijs zijn ontwikkelcommissies volop bezig met de bespreking van minimumdoelen voor de algemene vorming. Op basis van de huidige vorderingen zullen ze die besprekingen afgerond hebben tegen de kerstvakantie.

Daarna starten de ontwikkelcommissies voor de specifieke minimumdoelen. De valideringscommissie bekijkt alle minimumdoelen op evalueerbaarheid, consistentie en coherentie. Alle minimumdoelen (algemene vorming en specifieke vorming) worden finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering en het Vlaams parlement.

Timing

sla link op in klembord

Kopieer

Dat betekent concreet dat de vooropgestelde timing voor leerplannen behouden blijft: na de kerstvakantie starten we met de ontwikkeling van leerplannen 3de graad in leerplancommissies.

 • In een eerste fase starten enkel de leerplancommissies voor de algemene vorming van de 3de graad D-, D/A- en A-finaliteit op. Daarvoor zijn we op zoek naar leraren die op dit moment lesgeven in vakken van de algemene vorming 3de graad: aardrijkskunde, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica), Nederlands en wiskunde. Aansluitend zoeken we ook leraren economie voor het leerplan Economische vorming.
 • We voorzien ook een leerplancommissie voor het Gemeenschappelijk funderend leerplan dat graadoverstijgend en voor de verschillende finaliteiten samen wordt ontwikkeld. Het Gemeenschappelijk funderend leerplan behoudt in grote lijnen de huidige opbouw, maar wordt aangevuld met een component artistieke vorming en digitale vorming. Voor de leerplancommissie van het GFL zijn we op zoek naar coördinatoren, leerlingbegeleiders en leraren in de 2de en de 3de graad met affiniteit met een of meer componenten van het leerplan.
 • De leerplancommissies voor de specifieke vorming A-finaliteit en de leerplancommissie Lichamelijke opvoeding die vorig schooljaar al waren samengesteld en opgestart, kennen een doorstart in januari. De betrokken leden ontvangen de data voor de eerstvolgende vergadering(en) uiterlijk half december.
 • Enkele leerplancommissies voor de specifieke vorming A-finaliteit starten pas de eerste keer op in januari: Beweging en sport, Datacommunicatie en netwerkinstallaties en Dierenzorg. Voor die leerplancommissies zijn we op zoek naar leraren.
 • Enkele leerplannen van de D/A-finaliteit zijn enkel gebaseerd op beroepskwalificaties, niet op specifieke minimumdoelen. Die leerplancommissies starten ook op onmiddellijk na de kerstvakantie: Bakkerijtechnieken, Biotechnologische en chemische technieken, Horeca, Public relations en Slagerij- en traiteurtechnieken. Ook voor die leerplancommissies zoeken we leraren.

Onmiddellijk na de kerstvakantie volgt een oproep voor de leerplancommissies van de specifieke vorming van de D- en de D/A-finaliteit. Het gaat over alle leerplannen waarin specifieke minimumdoelen aan bod komen, al dan niet samen met minimumdoelen algemene vorming (D- of D/A-finaliteit) of beroepskwalificaties (D/A-finaliteit) Die leerplancommissies starten op na de bespreking van de specifieke minimumdoelen in de ontwikkelcommissies.

Waaruit bestaat de opdracht van de leerplancommissie?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Feedback geven op de vakgebonden en didactische visie van waaruit het leerplan is ontwikkeld;
 • Feedback geven op de ontwerp-leerplandoelen;
 • Suggesties aanreiken voor de opbouw van het leerplan;
 • Suggesties aanreiken voor pedagogisch-didactische wenken.

Wat verwachten we van kandidaat-leden van de leerplancommissie?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Goed voorbereid naar de vergadering komen, feedback geven en suggesties aanreiken;
 • Aanwezig zijn op de vergaderingen van de leerplancommissie;
 • Als volwaardig lid participeren, meedenken en bereid zijn te leren van elkaar;
 • Bereid zijn om vanuit het nieuwe vormings- en leerplanconcept en de vastgelegde kaders (minimumdoelen, specifieke minimumdoelen, beroepskwalificaties) te denken.

Fasen

sla link op in klembord

Kopieer

De ontwikkeling van de leerplannen 3de graad zal gebeuren in verschillende fasen.

 • In een eerste fase willen we komen tot een heldere visie op het vak, een duidelijke opbouw van het leerplan met duidelijke leerplandoelen en een beperkt aantal wenken. De ontwerpleerplannen voor de specifieke vorming van de A-finaliteit en voor de algemene vorming van de D-, D/A- en A-finaliteit stellen we ter beschikking van alle leraren tegen de paasvakantie. De ontwerpleerplannen voor de specifieke vorming van de D- en D/A-finaliteit volgen begin mei. Aansluitend starten implementatietrajecten door vakbegeleiders op;
 • Na de paasvakantie wordt er in de leerplancommissie verder gewerkt aan de pedagogisch-didactische wenken met het oog op de 2de release van de ontwerpleerplannen begin volgend schooljaar.
 • In het eerste trimester van volgend schooljaar worden de leerplannen afgewerkt, worden alle wenken en teksten onderling afgestemd en bekijken we de samenhang tussen graden en finaliteiten en tussen vakken onderling meer in detail.

Kandidaat stellen

sla link op in klembord

Kopieer

Leraren die interesse hebben, kunnen zich tot en met donderdag 12 januari kandidaat stellen:

We gaan ervan uit dat kandidaat-leraren de toestemming hebben van hun directeur om deel te nemen aan de leerplancommissie. We bevestigen hun deelname aan een leerplancommissie ook via de directeur. Voor specifieke vragen kun je mailen naar moderniseringso@katholiekonderwijs.vlaanderen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio