Inspirerende voorbeelden

Iedere organisatie werkt voor zichzelf een eigen missie, visie en kernwaarden uit. Het hoeft geen betoog dat anders het doel van de ganse oefening voorbijgeschoten zou worden. De voorbeelden die je hier vindt, zijn dan ook louter ter inspiratie bedoeld. Sommige organisaties splitsen hun missie, visie en kernwaarden duidelijk op, andere organisaties maken er eerder een geïntegreerde tekst van. Beide werkwijzen komen aan bod in de voorbeelden.

Voorbeeld 1: Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Missie

sla link op in klembord

Kopieer

In opdracht van de Bisschoppenconferentie verenigt onze organisatie de katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. Als netwerkvereniging zorgen we voor de levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische visieontwikkeling en ondersteuning van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. We behartigen de belangen van de leden en vertegenwoordigen hen bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving. Via kwaliteitsvolle en inspirerende dienstverlening aan onze leden bouwen we samen verder aan de rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel.

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het realiseren van onze missie zet onze organisatie in op het:

 • verdiepen van de christelijke en cultureel-maatschappelijke inspiratie van waaruit we de grondwettelijke vrijheid van onderwijs invullen;
 • optimaliseren van de organisatie van het onderwijslandschap en van de bestuurskracht van onze besturen;
 • garanderen van gelijke onderwijskansen en brede zorg voor iedere leerling in een zo inclusief mogelijk onderwijs;
 • ontwikkelen van een omvattende visie op de harmonische ontwikkeling en vorming van de totale persoon, met kansen voor levenslang leren;
 • kritisch afstemmen van onderwijs en vorming op de verwachtingen van de samenleving;
 • uitbouwen van integrale kwaliteitsontwikkeling binnen onderwijs, met inbegrip van continue professionalisering van alle betrokkenen;
 • krachtig op elkaar betrekken van traditie en innovatie, waarbij we rekening houden met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek;
 • engageren van alle betrokkenen in onderwijs en vorming en uit het bredere middenveld als partners.

Voorbeeld 2: Karel de Grote Hogeschool (KdG)

sla link op in klembord

Kopieer

Missie

sla link op in klembord

Kopieer

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) staat voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. In onderlinge actie, vanuit een uitnodigende leer-, leef- en werksfeer. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen, en samen naar topkwaliteit te streven. Door waarden gedreven, christelijk geïnspireerd, open voor andere levensbeschouwingen.

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

Samen, en met beide voeten in de wereld maken we KdG: puur, warm en dynamisch. Onze alumni, studenten en medewerkers nemen verantwoordelijkheid op voor een duurzame samenleving. Doordacht en gedurfd.

Kernwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

 • Studentgeoriënteerd handelen
 • Resultaten bereiken
 • In vertrouwen samenwerken
 • Engageren voor een betere wereld
 • Duurzaam innoveren

Voorbeeld 3: de kernwaarden van Test-Aankoop

sla link op in klembord

Kopieer

Expert

sla link op in klembord

Kopieer

Onze geloofwaardigheid berust op de vakkennis van onze 300 gespecialiseerde medewerkers, onze beproefde en doorzichtige werkmethodes en onze veeleisende beroepsethiek

Onafhankelijk

sla link op in klembord

Kopieer

Wij gaan prat op een totale onafhankelijkheid, zowel op financieel politiek als ideologisch vlak. Onze standpunten en adviezen worden op geen enkele wijze ingegeven door externe druk.

Dicht bij u

sla link op in klembord

Kopieer

Wij laten ons leiden door de consumenten in het algemeen en onze abonnees in het bijzonder. Wij luisteren naar hun wensen en noden en zorgen voor een snelle en aangepaste dienstverlening.

Voorbeeld 4: Bernardusscholen in Oudenaarde

sla link op in klembord

Kopieer

Missie

sla link op in klembord

Kopieer

Met de Bernardusscholen willen we opvoedend onderwijs aanbieden, met accent op élk talent en in gedeelde verantwoordelijkheid. We laten ons inspireren door het evangelie en door Bernardus van Clairvaux.

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

De Bernardusscholen vertalen hun missie (zie boven) in een opvoedingsproject met vijf pijlers.

Opvoedend onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

We spreken leerlingen aan op hun volledige persoonlijkheid. Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en vakattitudes helpen we hen ‘meer mens’ te worden. Deze vorming start met het ontwikkelen van zelfkennis, met het ontdekken en het leren gebruiken van de eigen talenten. Dit gebeurt in een klimaat van vreugde, eenvoud en dienstbaarheid.

Accent op élk talent

sla link op in klembord

Kopieer

We richten ons tot alle leerlingen, met accent op élk talent. Daartoe bieden we een breed onderwijsaanbod aan. We ontwikkelen een goede leer- en leerlingenbegeleiding en bouwen met zorg een personeelskader uit. We helpen alle leerlingen het beste in zichzelf te vinden. We begeleiden hen zo goed mogelijk hetzij naar het hoger onderwijs, hetzij naar de arbeidsmarkt.

Gedeelde verantwoordelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

Wij realiseren ons project in gedeelde verantwoordelijkheid. Met de leerlingen werken we aan een aangenaam leer- en leefklimaat. We rekenen op een sterke betrokkenheid, een grote inzet, een respectvol omgaan met elkaar. Ook de ouders betrekken we graag bij onze werking en we zijn steeds bereid om hierover in gesprek te gaan.

Evangelie

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de uitwerking van onze visie putten we uit de boodschap van de Bijbel, meer in het bijzonder uit het levensverhaal van Jezus. De vier evangeliën vormen een onuitputtelijke bron voor ons pedagogisch handelen. We laten ons ook bezielen door de kracht van het geloof, de hoop en de liefde.

Bernardus van Clairvaux

sla link op in klembord

Kopieer

Tot slot noemen we ons naar Bernardus van Clairvaux. De ‘menswording’ is voor hem een levensproject. Morele, sociale en spirituele groei staan bij hem centraal. Bernardus rekent op de voorbeeldigheid van de leraar en de kracht van de liefde. Zijn positieve, relationele en dynamische kijk op het leven werkt tot op de dag van vandaag inspirerend

Voorbeeld 5: de scholengroep IKORN in Ninove

sla link op in klembord

Kopieer

Missie

sla link op in klembord

Kopieer

De scholengroep IKORN staat voor Katholiek Onderwijs.

Wij willen alle leerlingen uit de Regio Ninove, van kleuter tot jongvolwassene begeleiden bij het opgroeien tot respectvolle en weerbare jongeren met een eigen identiteit.

Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

De scholengroep IKORN staat voor inspirerend, inclusief, integrerend, innoverend onderwijs.

Zorg voor de persoon en kwaliteit, met focus op elk talent zijn de pijlers van ons aanbod en onze aanpak.

Inspirerend onderwijs betekent voor IKORN

 • de inspiratie, van onze stichters meegekregen, zelf voorleven en zo uitdragen
 • warme zorg en hartelijkheid vanaf het onthaal tot de intensieve begeleiding waar nodig
 • geloof in de groei van de ‘leer’kracht van elke leerling
 • elk kind, elke jongere uitdagen om met z’n eigen talenten aan de slag te gaan.

Inclusief onderwijs betekent voor IKORN

 • kwaliteitsvolle en toekomstgerichte vorming voor iedereen
 • een brede waaier gelijkwaardige studierichtingen aanbieden. Zo kunnen leerlingen een positieve studiekeuze maken.
 • samenwerking tussen alle scholen
 • streven naar participatie van alle betrokkenen

Integrerend onderwijs betekent voor IKORN

 • scholen waar leerlingen graag leven, graag leren, graag werken
 • een veilig en positief schoolklimaat creëren met geloof in de groei van elk kind, elke jongere, elke medewerker
 • een warme discipline en consequente houding van alle medewerkers
 • opvoeden tot verantwoordelijke, dienstbare jongvolwassenen met een eigen identiteit, die hun eigen plaats vinden in de samenleving van morgen.
 • in dialoog met de ouders vinden wij de juiste begeleiding voor elk kind

Innoverend onderwijs betekent voor IKORN

 • met een open blik naar de toekomst kijken en ons onderwijs daarop afstemmen
 • maatschappelijke veranderingen beantwoorden met flexibiliteit en levenslang leren op alle terreinen

De scholengroep IKORN nodigt leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten uit om mee te bouwen aan deze scholenleefgemeenschap waar zorg, kwaliteit en talent centraal staan!

Wij gaan hier samen voor!
Zorg voor onze inspiratie van gisteren, vandaag en morgen.
Zorg voor iedereen, zonder onderscheid, in alle diversiteit.
Zorg voor alles en in alles.
Zorg voor vernieuwing en verandering.
Kwaliteit in ons spreken, denken en doen.
Kwaliteit in onze verscheidenheid en pluraliteit.
Kwaliteit in ons samenwerken.
Kwaliteit in ons vooruit kijken naar de toekomst.
Talent herkennen en erkennen.
Talent in alles en iedereen.
Talent laten groeien.
Talent uitdagen en vernieuwen.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio