Professionele, persoonlijke en institutionele identiteit in katholieke dialoogschool

Inleiding

sla link op in klembord

Kopieer

De identiteitsdriehoek van Wim Kuiper maakt duidelijk hoe de dynamiek van identiteitsontwikkeling doorwerkt in een katholieke dialoogschool. De identiteit van de school of institutionele identiteit, de professionele identiteit van de leden van een schoolteam en hun persoonlijke identiteit zijn met elkaar verbonden en voeden elkaar. Dit houdt een aantal kansen, uitdagingen en verantwoordelijkheden in die we hier kort willen schetsen.

Professionele identiteit/institutionele identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Alle medewerkers engageren zich om via interne en externe ondersteuning te blijven professionaliseren. Daarbij wordt expliciet ingezet op hun bekwaamheid om de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen. Medewerkers zoeken en grijpen ook vormingskansen om hun eigen verbinding vanuit hun professionele identiteit met het eigen verhaal en project van hun school verder te kunnen ontwikkelen. Doordat medewerkers zich professionaliseren zullen zij een grotere deskundigheid kunnen binnenbrengen in de school. De school gaat zich zo sterker en beter kunnen profileren, ook als het gaat om het levensbeschouwelijk aspect van opvoeding en onderwijs.

Professionele identiteit/persoonlijke identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Maar deze professionalisering mag niet gereduceerd worden tot het verwerven van kennis en vaardigheden op zich. Ze impliceert ook dat medewerkers bereid zijn om persoonlijke ervaringen, overtuigingen, tastend en zoekend geloof, twijfels, wensen, idealen, bezieling, … ter sprake te brengen. In een open dialoog confronteren medewerkers zo hun binnenkant met het project van de school waaraan ze mee invulling dienen te geven. Zo richt de professionalisering zich ook op het groeien in beroepsspiritualiteit: de ontwikkeling van de professionele identiteit kàn als gevolg hebben dat ook de persoonlijke (levensbeschouwelijke) identiteit groei en verdieping kent.

Institutionele identiteit/professionele identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

Het schoolbestuur en de schoolleiding hebben de opdracht om een gericht personeelsbeleid te voeren (aanwerving, aanvangsbegeleiding, loopbaanbegeleiding, aanbieden van professionaliseringskansen op het niveau van de verschillende ontwikkelingsaspecten van de persoon en de organisatie) waarin de levensbeschouwelijke grondslag van het schooleigen opvoedingsproject onderwerp van gesprek is. Zo wordt de inhoud van de professionele identiteit en de beroepsspiritualiteit niet aan het toeval overgelaten en wordt er doelbewust gekozen om de ‘dragende groep van christenen’ binnen de school te ondersteunen.

Institutionele identiteit/persoonlijke identiteit

sla link op in klembord

Kopieer

De identiteit van een katholieke school, die zich steeds verder ontwikkelt als deel van de katholieke traditie en gemeenschap, kan door schoolbestuur en schoolleiding niet alleen als opdracht voor zichzelf en alle medewerkers worden gezien. Ze is ook een gave, die mogelijk maakt om vandaag heel concreet te beleven wat de inspiratie van Jezus Christus kan betekenen. Meer nog: de institutionele identiteit van een katholieke dialoogschool maakt mogelijk om zich te laten inspireren, vanuit welk perspectief men ook zelf naar de wereld kijkt. Verrijkt door de uitnodigende oproep van een katholieke dialoogschool kunnen medewerkers niet alleen op een specifieke manier groeien in hun beroepspraktijk, maar ook als persoon.

Tot slot

sla link op in klembord

Kopieer

De drie hoeken van de driehoek staan in een wederkerige verhouding tot elkaar. Er is sprake van een voortdurende dialoog. In deze tekst gaven we enkele aspecten hiervan aan. We nodigen ieder uit de dynamiek van de identiteitsdriehoek verder te verkennen vanuit eigen praktijkervaring en hierover in met collega’s in gesprek te gaan

Over deze databank

Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag aan katholiek onderwijs bouwen. Van het opvoedingsproject of de missie en visie van je school tot het onthaal van de leerlingen bij het begin van de schooldag: het is telkens een manier om katholieke dialoogschool heel concreet te maken. In deze database vind je alle basisteksten waarin aspecten van katholieke dialoogschool worden uitgelegd.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio