FAQ speerpunt 2: ICT-coördinator

Hieronder vind je vraag en antwoord bij de uitrol van het deel van speerpunt 2 van Digisprong dat handelt over de ICT-coördinator.

Deze pagina is gebaseerd op de ministeriële omzendbrief GD/2003/04, wijziging van 6 juli 2021.

Over welk bekwaamheidsbewijs moet je personeelslid beschikken voor een aanstelling in het ambt van ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

De overheid kiest voor dezelfde bekwaamheidsbewijzen in elk onderwijsniveau: ten minste HSO, ten minste bachelor en ten minste master. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid is niet nodig.

Voor enkele personeelsleden wordt voorzien in overgangsmaatregelen (OM). Niet alle personeelsleden die ICT-taken uitvoerden, beschikken immers over een bekwaamheidsbewijs van 'ten minste HSO'. Zij worden echter geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs (OM/VE) voor het ambt van ICT-coördinator, ten minste HSO - 63 punten indien:

 • deze personeelsleden tijdens het schooljaar 2020-2021 al taken ICT-coördinatie vervulden gemeld met vakcode 785;
 • zij een ambtshalve concordantie gekregen hebben naar het ambt van ICT-coördinator;
 • zij over een bekwaamheidsbewijs beschikken dat niet voldoet aan het aanstellingsniveau van 'ten minste HSO'.

Wie kan genieten van een ambtshalve concordantie en wat betekent dit voor je personeelslid?

sla link op in klembord

Kopieer

De overheid voorziet in een ambtshalve concordantie voor personeelsleden so, vwo en dko die vóór 1 september 2021 ooit aangesteld waren in een betrekking in een ambt opgericht met ICT-punten (vakcode ICT 785). Ook personeelsleden die een verlofstelsel in deze betrekking genomen hebben, komen in aanmerking.

Opgelet:

 • Personeelsleden die aan deze voorwaarden voldoen en op 1 september niet onmiddellijk opnieuw aangesteld worden, behouden het recht op ambtshalve concordantie wanneer ze later toch opnieuw worden aangesteld in een betrekking in het ambt van ICT-coördinator, zowel in dezelfde als in een andere school;
 • Personeelsleden die ICT-opdrachten uitvoerden in de school in een betrekking zonder de vakcode ICT 785 (bijvoorbeeld met BPT-uren) komen niet in aanmerking voor ambtshalve concordantie.

Bij ambtshalve concordantie worden een aantal statutaire rechten en plichten die uiterlijk op 31 augustus 2021 gelden voor de betrekking in het onderliggende ambt of vak, automatisch overgedragen naar het nieuwe ambt van ICT-coördinator. Je leest er meer over in de omzendbrief onder punt 4.6.1.1. (opgelet: het eerste punt geldt enkel voor het gemeenschapsonderwijs).

Aangezien een vacante betrekking met vakcode 785 tot en met 31 augustus 2021 niet in aanmerking kwam voor vaste benoeming, is het niet mogelijk om bij ambtshalve concordantie een vaste benoeming in een ander ambt over te dragen naar het nieuwe ambt van ICT-coördinator. Vaste benoemingen in het ambt van ICT-coördinator zijn dus pas mogelijk vanaf 1 januari 2022.

Kun je een personeelslid aanstellen als ICT-coördinator via een verlof TAO?

sla link op in klembord

Kopieer

Vastbenoemde personeelsleden werden tot nog toe aangesteld in een betrekking met vakcode ICT 785 via een verlof tijdelijk andere opdracht (TAO). Zij kunnen het verlof TAO ook nemen naar een betrekking in het ambt van ICT-coördinator. Ze lopen in de toekomst wel het risico dat andere personeelsleden binnen de scholengemeenschap hogere voorrangsrechten verwerven en hen daardoor kunnen verdringen.

Als een ICT-coördinator wordt aangesteld in een betrekking binnen een samenwerkingsplatform, blijft een aanstelling via een verlof TAO de enige mogelijke werkwijze, aangezien in die betrekkingen niet kan benoemd worden.

Hoe worden de middelen ICT berekend?

sla link op in klembord

Kopieer

De middelen voor ICT worden berekend door per school het aantal regelmatige leerlingen op de gebruikelijke teldatum te vermenigvuldigen met een coëfficiënt en een wegingsfactor.

Nieuwe wegingsfactoren:

Nieuwe coëfficiënten:

Kunnen de punten ICT-coördinatie samengelegd worden op het niveau van het schoolbestuur / de scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

De verplichting om de middelen voor ICT aan te wenden via een samenwerkingsplatform ICT-coördinatie vervalt. Omdat op 1 september 2020 een nieuwe zesjarige cyclus gestart is voor de samenwerkingsplatformen, kunnen die uitzonderlijk ontbonden worden op 31 augustus 2021. De nieuwe samenwerkingsplatformen die hierdoor eventueel ontstaan, starten op 1 september 2021 voor een periode van vijf jaar.

Kies je er in het secundiar onderwijs voor om het samenwerkingsplatform verder te zetten, dan is het niet mogelijk om iemand te benoemen in het ambt van ICT-coördinator, zelfs al gaat het enkel om het samenleggen van de restpunten. Als elke school zijn ICT-punten alleen aanwendt binnen het eigen instellingsnummer, dan kan er wel benoemd worden. Wil je het personeelslid kunnen benoemen en het toch in verschillende scholen met een ICT-opdracht belasten, dan kun je

 • het betrokken personeelslid aanstellen in één school. Dat personeelslid kan dan niet alleen in de eigen school ingezet worden, maar ook voor en in andere instellingen van de scholengemeenschap of het samenwerkingsplatform;
 • het betrokken personeel aanstellen in verschillende scholen, telkens met ICT-punten van de school zelf.

Moet je de ICT-middelen gebruiken voor het ambt van ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

Ja. ICT-punten kunnen vanaf 1 september 2021 enkel aangewend worden voor het ambt van ICT-coördinator.

Hoeveel punten kost een betrekking als ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor een voltijdse betrekking gelden de volgende puntenwaarden:

Het is mogelijk om personeelsleden per uur aan te stellen in het ambt van ICT-coördinator. De puntenkost is afhankelijk van het diplomaniveau van het personeelslid. Om de puntenkost te bepalen moet je altijd uitgaan van de totale opdracht van het personeelslid.

Voorbeeld
Een bachelor is aangesteld als ICT-coördinator voor 6/36 vanuit een verlof TAO en voor 1/36 vanuit een wedertewerkstelling. 6/36 = 14 punten
1/36 = 2 punten
Toch heb je 17 punten nodig omdat de totale aanstelling van het personeelslid 7/36 bedraagt.

Welke salarisschalen hanteert de overheid voor het ambt van ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

De salarisschaal van het personeelslid is afhankelijk van de puntenwaarde van de betrekking waarin hij is aangesteld. Wie aangesteld is met een puntenwaarde die lager ligt dan zijn diplomaniveau, zal dus ook minder bezoldigd worden.

Ook voor de salarisschalen kiest de overheid voor dezelfde schalen in elk niveau. Dat betekent dat

 • de keuze die vroeger in het basisonderwijs bestond tussen bijvoorbeeld 82 of 85 punten voor een bachelor in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn;
 • ook in het basisonderwijs een bachelor betaald wordt aan weddeschaal 301 in plaats van de huidige weddeschaal 148. De verloning is evenwel dezelfde.

Volgende puntenwaarden en salarisschalen zullen mogelijk zijn:

Voor sommige personeelsleden ligt de salarisschaal voor het ambt van ICT-coördinator lager dan de salarisschaal waarop zij recht hadden in hun vorige ambt. Voor die categorie voorziet de overheid in een overgangsmaatregel: deze personeelsleden behouden de salarisschaal waarop ze tijdens het schooljaar 2020-2021 recht hadden.

De overgangsmaatregel wordt toegekend aan de personeelsleden die

 • tijdens het schooljaar 2020-2021 al taken in ICT-coördinatie uitvoerden met vakcode 785;
 • een ambtshalve concordantie naar het ambt van ICT-coördinator gekregen hebben;
 • bij een aanstelling in het ambt van ICT-coördinator op basis van hun hoogste mogelijke diplomaniveau een lagere salarisschaal genieten dan de nieuwe organieke salarisschaal.

Meer specifiek houdt dit laatste in dat wie in het schooljaar 2020-2021 aangesteld was op basis van een bekwaamheidsbewijs

 • ‘ten minste HSO’ of lager en daarvoor een hogere salarisschaal dan salarisschaal 202 ontvangt, de overgangsmaatregel krijgt voor het ambt van ICT-coördinator ten minste HSO, 63 punten ;
 • ‘ten minste bachelor’ en hiervoor een hogere salarisschaal dan salarisschaal 301 ontvangt, de overgangsmaatregel krijgt voor het ambt van ICT-coördinator ten minste bachelor, 85 punten ;
 • ‘ten minste master’ en hiervoor een hogere salarisschaal dan salarisschaal 501 of hoger ontvangt, de overgangsmaatregel krijgt voor het ambt van ICT-coördinator ten minste master, 126 punten.

Welke prestatieregeling geldt er voor de ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

De prestatieregeling van de ICT-coördinator vind je onder het thema "Prestatieregeling":

De helft van het ondersteunend personeel moeten opvoeders zijn. Telt de ICT-coördinator in het secundair onderwijs ook mee om het aandeel te bepalen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het ambt van ICT-coördinator behoort wel tot de categorie ondersteunend personeel, maar de betrekkingen in dat ambt tellen niet mee voor het bepalen van het aandeel opvoeders binnen de categorie. In de praktijk verandert er dus niets.

Wat is het statuut van de ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

Het ambt van ICT-coördinator is een wervingsambt

 • binnen de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs)
 • binnen de categorie van het ondersteunend personeel (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs)
 • binnen de categorie van het administratief personeel (deeltijds kunstonderwijs)
Dat betekent dat de regelgeving in verband met TADD en vaste benoeming voor de wervingsambten ook van toepassing is voor de ICT-coördinator.

Voor de berekening van de dienstanciënniteit in functie van TADD of vaste benoeming volg je de berekeningswijze van de andere wervingsambten en niet de uitzondering die het Decreet Rechtspositie maakt voor de administratief medewerkers.

Indien je personeelslid in het schooljaar 2020-2021 aangesteld was in punten ICT-coördinatie (vakcode 785) en ambtshalve geconcordeerd wordt naar het ambt van ICT-coördinator, dan neemt je personeelslid zijn statutaire rechten mee naar het nieuwe ambt (dienstanciënniteit, TADD-aanstelling ...). Ook personeelsleden die aangesteld waren met nuttige ervaring in hun geldelijke anciënniteit behouden die nuttige ervaring na de ambtshalve concordantie. Hiervoor geldt geen volumebeperking.

Net als bij de opvoeders en administratief medewerkers wordt in het kader van reaffectatie en wedertewerkstelling het ambt van ICT-coördinator beschouwd als “hetzelfde ambt” ongeacht de puntenwaarde. Voor het overige gelden ook hier de gewone spelregels, behalve voor de wedertewerkstelling:

 • Een personeelslid dat aangesteld is in de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel (bao) of het ondersteunend personeel (so), maar niet als ICT-coördinator, kan niet verplicht wedertewerkgesteld worden in het ambt van ICT-coördinator (noch vanuit een school naar een SGI, noch vanuit een SGI naar een andere SGI);
 • Een personeelslid dat aangesteld is als ICT-coördinator kan wel wedertewerkgesteld worden in een wervingsambt van de eigen personeelscategorie of van een andere categorie (mits VE).

Kan je personeelslid nuttige ervaring meenemen naar het ambt van ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

Meer informatie hierover vind je terug onder het thema "Salaris en vergoedingen".

Kan de ICT-coördinator benoemd worden op het niveau van de scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

In het basisonderwijs kun je een ICT-coördinator benoemen met punten toegekend aan de school of met samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap indien er een scholengemeenschapsinstelling werd opgericht.

In het secundair onderwijs kun je personeelsleden enkel vastbenoemen in punten toegekend aan de school. Zodra je punten samenlegt (ook al gaat het maar om enkele restpunten), kan er niet benoemd worden, ook niet in de punten die je voor de eigen school hebt gebruikt. Scholen die behoren tot een samenwerkingsplatform, en dus de facto hun punten samenleggen, kunnen geen ICT-coördinatoren benoemen.

In het secundair onderwijs is het mogelijk een betrekking in het ambt van ICT-coördinator op te richten met ICT-middelen of met punten uit de globale puntenenveloppe.

ICT-coördinator aangesteld met punten ICT
- Gebruik je enkel punten die de eigen instelling genereert, dan kan je personeelslid in die betrekking benoemd worden indien hij/zij voldoet aan de benoemingsvoorwaarden (vanaf 1 januari 2022).
- Richt je een betrekking in met samengelegde punten ICT, dan kan geen enkele ICT-coördinator uit het samenwerkingsplatform die aangesteld is met punten ICT benoemd worden.
 
ICT-coördinator aangesteld met punten uit de globale puntenenveloppe
- Gebruik je enkel de punten die de scholengemeenschap aan jouw instelling heeft toegewezen, dan kan je personeelslid, indien het voldoet aan de benoemingsvoorwaarden, benoemd worden (vanaf 1 januari 2022).
- Richt je een betrekking in met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe, dan kan je personeelslid enkel benoemd worden in een scholengemeenschapsinstelling. Heeft de scholengemeenschap geen scholengemeenschapsinstelling opgericht, dan zijn benoemingen in punten uit de voorafname niet mogelijk.
 
Opgelet: Het is mogelijk een ICT-coördinator aan te stellen zowel met punten ICT als met punten uit de globale puntenenveloppe (GPE). Het is echter niet mogelijk om de punten te mengen.
Voorbeeld
Je kunt een ICT-coördinator, niveau master, aanstellen met 123 ICT-punten (35/36) en 4 punten uit de GPE (1/36). Opgelet: een voltijdse ICT-coördinator kost dan 127 punten omdat je per enveloppe moet rekenen!
Het is niet mogelijk hem aan te stellen met 125 ICT-punten en 1 punt uit de GPE. Je richt dan immers 1/36 op met punten ICT en 1 punt uit de GPE.
 
Een mutatie naar of een nieuwe affectatie in het ambt van ICT-coördinator is niet mogelijk. Benoemingen kunnen dus ten vroegste plaatsvinden op 1 januari 2022 na het doorlopen van de normale procedure van vacantverklaring en kandidaatstelling.

Is er een functiebeschrijving beschikbaar voor de ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra de tool met de nieuwe functiebeschrijvingen klaar is, zul je daar ook een voorbeeldfunctiebeschrijving voor de ICT-coördinator terug vinden die je verder kunt aanpassen aan de schooleigen invulling van het ambt.
In afwachting van de lancering van de tool vind je een model van functiebeschrijving op de pagina Functioneren en evalueren.

Kun je de ICT-coördinator inzetten voor technische taken, voor pedagogische taken of voor beide?

sla link op in klembord

Kopieer

Er worden geen formele criteria vastgelegd betreffende het takenprofiel. De school of scholengemeenschap beslist autonoom welke taken het betrokken personeelslid op zich neemt. Het is uiteraard wel de bedoeling dat hij/zij taken opneemt zowel ten gunste van het leerproces van de leerkracht als van de leerling.

Welke regels gelden er voor de vervanging van een ICT-coördinator?

sla link op in klembord

Kopieer

De vervanging is steeds gekoppeld aan het ambt waarvan de titularis afwezig is. Als een ICT-coördinator afwezig is en tijdelijk wordt vervangen, dan wordt de vervanger dus aangesteld als ICT-coördinator.

Wordt het ambt van de titularis ingericht met punten uit de puntenenveloppe ICT, dan blijft de initiële puntenwaarde van de betrekking gelden. De vervanger wordt ongeacht die puntenwaarde bezoldigd op basis van zijn bekwaamheidsbewijs. De salarisschaal van de vervanger kan dus hoger of lager zijn dan die van de titularis.

Wordt het ambt van de titularis ingericht met punten uit de globale puntenenveloppe, dan

 • kan de salarisschaal van de vervanger niet hoger zijn dan de salarisschaal van de titularis (maar dus wel lager als zijn diplomaniveau lager uitvalt);
 • kan de school met niet-aangewende punten de puntenwaarde van de betrekking tijdelijk verhogen om zo een hogere salarisschaal toe te kennen aan de vervanger als die over een hoger bekwaamheidsbewijs beschikt.

Voorbeeld aanstelling met punten uit de puntenenveloppe ICT
Een ICT-coördinator is voltijds aangesteld als bachelor, weddeschaal 301, puntenwaarde 85. Tijdens zijn afwezigheid wordt hij vervangen door

 • een personeelslid met een bekwaamheidsbewijs van 'ten minste master': de puntenwaarde van de betrekking blijft gelijk; de vervanger wordt bezoldigd aan weddeschaal 501;
 • een personeelslid met een bekwaamheidsbewijs van 'ten minste HSO': de puntenwaarde blijft gelijk; de vervanger wordt bezoldigd aan weddeschaal 202.
 
Voorbeeld aanstelling met punten uit de globale puntenenveloppe
Een ICT-coördinator is voltijds aangesteld als bachelor, weddeschaal 301, puntenwaarde 85. Tijdens zijn afwezigheid wordt hij vervangen door
 • een personeelslid met een bekwaamheidsbewijs van 'ten minste master': de puntenwaarde van de betrekking blijft gelijk; de vervanger wordt bezoldigd aan weddeschaal 301. Als de school de vervanger wil laten bezoldigen aan weddeschaal 501, dan kan ze 41 niet-aangewende punten aanwenden om de puntenwaarde van de betrekking tijdelijk te verhogen naar 126 punten;
 • een personeelslid met een bekwaamheidsbewijs van 'ten minste HSO': de puntenwaarde blijft gelijk; de vervanger wordt bezoldigd aan weddeschaal 202.

FAQ Speerpunt 2 laatst bijgewerkt op 10/02/2022

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
   02 507 06 32
   Guy Debusschere
   stafmedewerker
     02 507 07 93
     Els Goeminne
     stafmedewerker
       02 507 08 60
       Suzy Sterck
       stafmedewerker
         02 507 08 63
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio