Digisprong

Meer info over de uitrol van de verschillende speerpunten van Digisprong.

De weg naar de digitalisering van de school loopt via een goed doordacht, onderbouwd en gedragen ICT-beleid. Gelukkig staan veel scholen en scholengemeenschappen al vrij ver op deze weg. Door de snel evoluerende digitale wereld, zal dit ICT-beleid echter regelmatig moeten herbekeken en geüpdatet worden.

Digisprong heeft als doel om die digitalisering van de scholen te versnellen. Daarvoor wordt 375 miljoen euro vanuit het “Vlaamse relanceplan” geïnvesteerd. Er wordt gefocust op vier cruciale en samenhangende speerpunten:

 • een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs,
 • een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid,
 • ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen,
 • een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.

Je herkent duidelijk de vier bouwstenen die wij in ons ICT-beleid naar voor schuiven namelijk visie, deskundigheid, infrastructuur en leermiddelen.

Hieronder vind je meer duiding en enkele aandachtspunten bij de verschillende speerpunten. Een speerpunt wordt opgenomen vanaf het moment dat er een definitieve beslissing over is in de Vlaamse regering.

Speerpunt 1

sla link op in klembord

Kopieer

De kern van speerpunt 1 is het ICT-toestel voor persoonlijk gebruik voor alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar in het BaO en alle leerlingen van het SO. De leerlingen van de lagere jaren in het BaO krijgen ICT-toestellen voor gedeeld gebruik.

Daarnaast zijn er middelen om de ondersteunende ICT-infrastructuur binnen de school uit te bouwen.

Volgende bedragen worden per leerling uitgekeerd.

Praktisch

sla link op in klembord

Kopieer

 • Het besluit van de Vlaamse regering zegt enkel iets over de middelen die aan de scholen uitgekeerd worden in 2021.
 • De teldag voor het berekenen van het aantal leerlingen is 1 februari 2020.
 • Enkel voor het SO worden de middelen gespreid over twee schooljaren uitgekeerd aan de scholen. Voor de eerste schijf in het SO worden de leerlingen geteld van het 1e, 3e, 5e en 7e jaar.
 • Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en leerlingen met bijzondere noden in het gewoon onderwijs kunnen de middelen voor ICT-toestellen ook aangewend worden voor aangepaste digitale leermiddelen.

Geen Digisprong-middelen

sla link op in klembord

Kopieer

De DIgisprong middelen gelden niet voor de leerlingen van de OV1 en OV2 van BuSO en DBSO. Deze leerlingen krijgen via het relanceplan “Van kwetsbaar naar weerbaar - deel 1: beter leren, beter voelen” middelen.

Voor de scholen voor volwassenonderwijs is er een analoog plan voor een kwalitatief versterkt onderwijs in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht” nl. Edusprong.

Er is geen info of er ook middelen zullen komen voor de digitalisering van internaten en het deeltijds kunstonderwijs. We hebben die vraag wel gesteld.

Bring Your Own Device (BYOD) of laptopproject

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen met een lopend laptopproject kunnen dit verder zetten. Scholen die, vanuit hun ICT-beleid, een laptopproject willen opstarten kunnen dit doen. De middelen van Digisprong per leerling worden dan in korting gebracht op de schoolrekening.

De overheid geeft wel duidelijk de voorkeur aan eigenaarschap van de scholen met andere woorden de scholen kopen, huurkopen of huren ICT-toestellen voor de leerlingen.

Wetgeving overheidsopdrachten

sla link op in klembord

Kopieer

De toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten is bij Digisprong een subsidievoorwaarde. De Vlaamse Regering financiert dit programma dan ook met Europees geld. Het is niet ondenkbaar dat Europa de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij de besturen zal controleren. Dat gebeurde recent ook aan Franstalige zijde. Daar werden bij vele besturen subsidies teruggevorderd.

Zorg er dus voor dat je de wetgeving correct toepast. De raamovereenkomsten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via vzw DOKO zorgen niet alleen voor die ontzorging maar ook voor erg interessante voorwaarden voor de besteding van de Digisprong-middelen. We denken daarbij aan de raamovereenkomst voor netwerkcomponenten en aan de raamovereenkomst voor de aankoop van nieuwe computers van A-merken.

Vragen over speerpunt 1

sla link op in klembord

Kopieer

In de FAQ (FAQ speerpunt 1) proberen we een antwoord te geven op jullie vele vragen met betrekking tot Digisprong. Per speerpunt zal een dergelijke FAQ gemaakt worden. We trachten hierbij aanvullend te werken op de lijst met veelgestelde vragen op de website van het departement.

Op dit moment hebben we ook een lijst van vragen voorgelegd aan de overheid. Vanaf het moment dat daar een antwoord op komt, voegen we deze toe aan de FAQ.

Heb je nog vragen, dan kan je deze altijd doorsturen naar Greet Vanderbiesen (greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen) of Dirk Vanstappen (dirk.vanstappen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Speerpunt 2

sla link op in klembord

Kopieer

Ambt van ICT-coördinator

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse Regering heeft beslist om voldoende ICT-coördinatie te voorzien en het ambt van ICT-coördinator inhoudelijk en statutair te versterken. In dit kader wijzigt ze nu, onder voorbehoud van aanneming door het Vlaams Parlement van onderwijsdecreet XXXI, principieel diverse besluiten met het oog op: 
Dit besluit moet nog onderhandeld worden met de sociale partners, waarna het advies erover wordt ingewonnen aan de Raad van State.

 • de invoering van ICT-coördinatie in de basiseducatie; 
 • de invoering van het ambt van ICT-coördinator en de mogelijkheid tot vaste benoeming in het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en de academies voor deeltijds kunstonderwijs;
 • de verhoging van de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie met 22 miljoen euro.

Dit besluit moet nog onderhandeld worden met de sociale partners, waarna het advies erover wordt ingewonnen aan de Raad van State.

Vragen over speerpunt 2

sla link op in klembord

Kopieer

in de FAQ speerpunt 2 proberen we een antwoord te geven op jullie vele vragen ivm het ambt van ICT-coördinator, de modaliteiten ervan, de grootte van de puntenenveloppe ...

Deze FAQ wordt bijgewerkt vanaf het moment dat er nieuwe informatie ter beschikking is.

Speerpunt 3

sla link op in klembord

Kopieer

In speerpunt 3 handelt het over de deskundigheid van de leraar. Meer info over deskundigheid van het lerarenteam, het screenen van de deskundigheid, de extra nascholingsmiddelen vanuit het departement onderwijs en mogelijke opleidingen vind je onder het menu deskundigheid.

Contact

Kathleen Rymen
pedagogisch begeleider
   +499245943
   Marcel Vanlommel
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 45
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio