Aan de slag

Een stappenplan dat je begeleidt in het ontwikkelen van een schooleigen ICT-beleidsplan.

Concrete aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

Het beleidsplan van de school bestaat uit vier luiken: 

 • Fase 1: De visie van de school/schoolbestuur/scholengemeenschap op digitalisering
 • Fase 2: Voorbereiding van de implementatie van een digitale visie
 • Fase 3: De implementatie & evaluatie
 • Fase 4: De effectmeting

Wat gaan we doen?

sla link op in klembord

Kopieer

Beschrijving van de huidige situatie

sla link op in klembord

Kopieer

De beschrijving van de huidige situatie heb je nodig om een stappenplan te maken (fase 2: hoe). Ze helpt je te bepalen hoe je  als school van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunt evolueren.

Het betreft de huidige situatie van het hele schoolplaatje, van al de digitale middelen die ter beschikking staan van schoolleiding, administratie, ondersteunend personeel, lerarenteam, leerlingen en ouders.

De huidige situatie omvat een oplijsting van:

sla link op in klembord

Kopieer

Beginsituatieanalyse

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt voor de beginsituatieanalyse gebruik maken van SELFIE.

Maak een SWOT-analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Beschrijf hier de sterktes, zwaktes (intern), opportuniteiten en bedreigingen (extern, buiten de school) van de huidige stand van zaken van ICT op je school/scholen.

Eens je een SWOT-analyse hebt, verbind je de gedefinieerde visie aan de verschillende punten zodat je volgende vragen kunt beantwoorden :

 • Gebruiken je (alle) opportuniteiten ?
 • Houd je voldoende rekening met je zwaktes ? Wat kan je meer doen ?
 • Werk je binnen je sterktes ?
 • Wat zijn de bedreigingen, wat kan je tegenhouden ? Kun je daar op voorhand iets aan doen?

Visie

sla link op in klembord

Kopieer

De school beschrijft voor het eigen beleid en voor alle belanghebbenden een visie op digitaal onderwijs, zodat het voor iedereen duidelijk is welke haar langetermijnperspectief is en waar de organisatie in al haar geledingen naartoe wil werken.

Onder de tegel visie vind je reflectievragen die je kunnen helpen bij de uitwerking van een eigen visie.

Voorbereiding van de implementatie van de digitale visie?

sla link op in klembord

Kopieer

Het uitwerken van de hoe doe je in volgende stappen :

 1. Wie is betrokken bij de digitalisering van je school/scholengroep? Normaal gezien is dat het bestuur, het schoolteam, leerlingen en ouders.
 2. Wat moeten zij weten, kunnen en doen opdat de digitalisering van de school/scholengroep zou slagen? Wat voor impact heeft de digitalisering op hen?
 3. Wanneer communiceer je met de verschillende betrokkenen? Denk als ICT-beleidscel goed na over de volgorde waarin je iedereen informeert, zodat je van alle partijen maximale support krijgt.
 4. Materiaal aanmaken zodat je daarna de digitalisering kunt doorvoeren, bv. presentatie voor het bestuur, de schoolraad, het oudercomité ..., een nieuwe webpagina, een intranet voor het lerarenteam …
 5. Voortgang meten. Je bepaalt vooraf hoe en hoe vaak je zult meten of je school voortgang maakt en de gewenste successen boekt. Dat geeft je team de mogelijkheid bij te sturen.

Eens de doelgroepen zijn bepaald en hun impact, heb je een startpunt om tijdens de implementatie te bepalen welke acties en communicatie nodig zijn om deze doelgroepen ten volle te engageren voor het digitaal programma van de school.

Maak een actieplan met strategische en SMART-doelen en concrete acties. Neem een duidelijke planning in dit actieplan op.

Gebruik de PDCA cirkel voor de verschillende strategische doelstellingen.

Kwaliteitskaart ICT-beleid

sla link op in klembord

Kopieer

Maak een samenvatting van het ICT-beleidsplan op één pagina. Deze samenvatting bevat de krachtlijnen en geeft de lezer een beeld van de te verwachten aanpassingen.

Implementeren van de digitale visie

sla link op in klembord

Kopieer

Tips

sla link op in klembord

Kopieer

 • Kom geregeld samen met het ICT-beleidsteam.
 • Communiceer vaak, gebruik hiervoor verschillende kanalen.
 • Los gemelde problemen zoveel mogelijk op: indien een digitaal bord niet werkt, werk eraan om het probleem op te lossen en laat het niet aanslepen.
 • Betrek iedereen bij de implementatie: schoolteam, leerlingen, ouders …
 • Hou steeds rekening met leerlingen met extra zorgnoden.

Implementatie faseren

sla link op in klembord

Kopieer

 • Bewustwording creëren
  Door middel van communicatie en interactieve sessies de belanghebbenden duidelijk maken dat er iets moet gebeuren, dat er een verandering bezig is en de school hierin mee moet en mee kan.
 • Weerstand managen
  De vragen beantwoorden,  “Frequently asked questions” aanleggen, dezelfde boodschap blijven herhalen op meerdere manieren.
 • Supporters managen
  Actief werken met de mensen die het idee steunen. Ze samen in groepen zetten om de school nog sneller vooruit te laten gaan. Leraren ondersteunen zodat hun initiatieven slagen.
 • Wijzigingen doorvoeren
  Uitvoeren van de roadmap. Doelen realiseren.
 • Bevestigen
  Evalueren waar het lukt, actief inspelen op wat niet lukt en hindernissen als schoolteam wegwerken.

De effectmeting

sla link op in klembord

Kopieer

Om het effect van je ICT-beleid te meten kun je een effectmeting doen. De huidige stituatie kun je als nulmeting beschouwen. Plan op voorhand wanneer je een effectmeting gaat uitvoeren zodat je tijdig het actieplan kunt aanpassen, indien nodig. Gebruik dezelfde tool voor je effectmeting als voor de beginsituatieanalyse. Zorg voor een kwalitatieve en kwantitatieve meting (rapporten, verslagen, afspraken, cijfers ...).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio