Waarom een ICT-beleid voeren?

Uit onderzoek blijkt dat scholen of scholengemeenschappen die een ICT-beleid voeren er doorgaans in slagen om ICT/media meer en op een betere manier te integreren in de school- en klaspraktijk dan wanneer ze dat niet doen. Zet dus zeker als school of scholengemeenschap eerst in op het opzetten/updaten van een ICT-beleidsplan. We helpen je daarbij. We nemen het vier-in-balans model als leidraad.  Hieronder lees je wat dit aangepaste vier-in-balans model inhoudt.

Een krachtig ICT-beleid ontwikkelen in de school:

 • is niet vrijblijvend;​​​​​
 • is een planning op lange termijn;
 • moet blijvend opgevolgd worden.

Op weg naar een ICT-beleidsplan 

sla link op in klembord

Kopieer

Mede door de impuls en financiële middelen van Digisprong zetten scholen nu volop in op het digitaliseren van het onderwijs om de digitale geletterdheid van de leerlingen te verhogen en het leren te ondersteunen en te bevorderen. De digitale wereld binnenbrengen in de school beperkt zich echter niet tot het voorzien in de nodige hardware en software. Meerdere factoren spelen een rol om hiervan een succesverhaal te maken. Het maken van een werkbaar ICT-beleidsplan is een goede eerste stap. 

Wat is een ICT-beleidsplan?

sla link op in klembord

Kopieer

Een ICT-beleidsplan is een document waarin de verschillende elementen van de schoolwerking over de integratie van ICT zijn opgenomen. Het bevat:

 • de huidige situatie: Waar staan we nu?
 • de gewenste situatie: Waar willen we naartoe?
 • een actieplan: Hoe gaan we daar naar toe?

Webinar

sla link op in klembord

Kopieer

Hier vind je de opname van de webinar "Op weg naar een ICT-beleid".

Een ICT-beleid op basis van het Vier-in-balans-model

sla link op in klembord

Kopieer

Kennisnet.nl ontwikkelde het Vier-in-balans-model ter ondersteuning van de implementatie van ICT in het onderwijs. Het laat zien hoe scholen optimaal rendement kunnen halen uit ICT. Het model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ICT in het onderwijs goed te kunnen gebruiken. We gebruiken een eigen interpretatie van dit model - zoals voorgesteld in het schema hieronder - als kader om alle aspecten die bij deze implementatie aan bod komen, onder de loep te nemen.

Dit model stelt dat invoering van ICT voor onderwijsdoeleinden meer kans tot slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de bouwstenen: visie, deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur. Visie en deskundigheid vormen het referentiekader voor de keuzes die de school maakt in functie van leermiddelen en infrastructuur. Het op elkaar afstemmen van deze bouwstenen betekent evenwel niet dat elk van de bouwstenen evenveel aandacht nodig heeft.

Wanneer scholen aandacht hebben voor de bouwstenen – en de balans daartussen bewaken – kan ICT nog beter gaan werken voor het onderwijs. Scholen kunnen dit model dus gebruiken om een visie op de inzet van digitale infrastructuur en -middelen in het onderwijs te ontwikkelen. Ook helpt het Vier in balans-model de digitale competenties van het schoolteam te bevorderen. Het model geeft ook zicht op de investeringen die nodig zijn op het gebied van leermiddelen, software en infrastructuur.

Alles draait om het curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

Een school gaat eerst na wat ‘goed’ onderwijs voor haar betekent, alvorens na te denken over de plaats van ict in
dat onderwijs. Scholen die hun visie op ‘goed onderwijs’ nauwkeurig uitwerken en daarvoor de nodige tijd nemen, slagen erin de vraag te beantwoorden wat ict in hun school betekent voor onderwijzen en leren.

Het curriculum vormt dus de basis van alles. De doelstellingen geformuleerd in Zin in leren! Zin in leven! (basisonderwjis) en in de leerplannen van het secundair onderwijs bepalen samen met de schoolvisie op onderwijs, de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de vier bouwstenen. De eigen visie op onderwijs van de school staat in relatie tot de visie geformuleerd in de curricula en moet haar weerklank vinden in het ICT-beleid van de school.

Wat staat er in een ICT-beleidsplan? 

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen elk van deze invalshoeken denk je na over de gewenste situatie (visie en doelen), de huidige situatie (inventarisatie) en de stappen die je zult zetten (actieplan).  

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe kom je tot een succesvolle implementatie? 

sla link op in klembord

Kopieer

Een ICT-beleidsplan is geen doel op zich. Het is een middel om verandering te brengen. Dat kan leiden tot enthousiasme, energie … maar ook weerstand, frustratie en angst. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je zorgen voor een succesvolle implementatie? Inspiratie rond verandermanagement kun je vinden in de modellen van Kotter en Knoster.

Concrete vragen voor het opstellen van een ICT-beleid

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat is de rol van de verschillende functies binnen het schoolteam in het uitwerken, uitvoeren van het ICT-beleidsplan. (ICT-coördinator, leraar, directie, zorgcoördinator, preventieadviseur, leerlingenraad …)?
 • Welke inspanningen doet de school om gedragenheid voor het ICT-beleidsplan te creëren bij het schoolteam?
 • Hoe wordt digitale technologie gebruikt om samenwerking tussen collega’s te verbeteren?
 • Geven we ruimte aan elke leerling om zijn/haar mogelijkheden (ook op het vlak van ICT/media en mediawijsheid) te ontwikkelen?
 • Weet het schoolteam hoe ze goed kunnen communiceren en zich goed kunnen profileren via sociale media?
 • Hoe wordt digitale technologie gebruikt om communicatie met ouders te verbeteren?
 • Hoe gaat de school om met de privésituatie van de gezinnen? Welke verwachtingen stelt de school aan ouders met meerdere kinderen op dezelfde school? Hoe gaat de school om met kinderen die geen (draadloos) internet hebben thuis?
 • Hoe vult het schoolteam zijn voorbeeldfunctie in het omgaan met de digitale wereld in? Zijn hier gedragen afspraken rond met het schoolteam?
  • Wanneer gebruiken ze hun smartphone?
  • Handelen ze consequent mediawijs?
  • Gaan ze deontologisch om met sociale media?
  • Hanteren ze correct opzoekstrategieën op internet?
  • Maken ze kritisch gebruik van bronnen (betrouwbaarheid, bruikbaarheid, correctheid)?
  • Houden ze rekening met auteursrecht, portretrecht …?
  • Hebben ze voldoende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy en voldoen ze aan de AVG (GDPR)? 
  • Maken ze efficiënt en juist gebruik van software?

Bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Kathleen Rymen
pedagogisch begeleider
   +499245943
   Marcel Vanlommel
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 45
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio