(IAC- of OV4-)verslag? Geen attestwijziging meer mogelijk in de loop van het schooljaar

wo 31 mei 2023

Ten gevolge van de COVID-pandemie en de impact ervan op de kwaliteit van de handelingsgerichte diagnostische trajecten om een verslag op te maken voor toegang tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs, was het voor CLB’s mogelijk om attestwijzigingen door te voeren tijdens het schooljaar 2022-2023. De genomen veiligheidsmaatregelen konden er immers toe geleid hebben dat externe diagnostische centra niet in de mogelijkheid waren om tijdig classificerende diagnoses af te leveren. Daardoor zou in de loop van het schooljaar 2022-2023 kunnen blijken dat een leerling verkeerd was georiënteerd. Om hieraan tegemoet te komen, was het mogelijk om ook doorheen het schooljaar 2022-2023 attestwijzigingen door te voeren. Nu wordt deze maatregel afgeschaft en vallen we terug op de regelgeving van voor de COVID-pandemie. Deze zit als volgt in elkaar:

De regelgeving zit als volgt in elkaar: het verslag dat toegang geeft tot een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) of tot het buitengewoon onderwijs (vanaf schooljaar ’23-’24 IAC-verslag of OV4-verslag) bestaat uit:

  • Een attest dat de identificatiegegevens van de leerling, de ouders, het CLB en het type voor het buitengewoon basisonderwijs of het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bevat. 
  • Een protocol ter verantwoording. 

Bij de eerste attestering wordt de datum van de ondertekening van het attest vermeld, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Bij een attestwijziging wordt de ingangsdatum van de attestwijziging vermeld. Deze kan alleen betrekking hebben op het daaropvolgende schooljaar. Bij wijze van uitzondering is een attestwijziging met ingangsdatum in de loop van het schooljaar wel mogelijk als de attestwijziging wordt doorgevoerd om één van de hieronder vermelde redenen en nadat een handelingsgericht diagnostisch traject is doorlopen:

  1. Een verhuizing van woonplaats van de leerling, die gepaard gaat met het vinden van een meer passend onderwijsaanbod;
  2. Een schoolverandering op initiatief van de ouders, waarbij een overschakeling naar het type basisaanbod of type 9, dit laatste in geval van het (buitengewoon) secundair onderwijs eventueel met inbegrip van een overschakeling naar een andere opleidingsvorm, nodig is;
  3. Na een verblijf in een residentiële setting om medische of psychiatrische redenen of door een plaatsing, waarbij de onderwijsbehoeften zo gewijzigd zijn dat het CLB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een wijziging van type of opleidingsvorm noodzakelijk is;
  4. De noodzaak aan opname in een residentiële setting (o.a. Multifunctionele Centra (MFC), de internaten bij de scholen van het buitengewoon onderwijs van het GO!, de internaten met permanente openstelling (IPO)), of een plaatsing, waarbij de onderwijsbehoeften zo gewijzigd zijn dat het CLB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een wijziging van type of opleidingsvorm of onderwijsniveau noodzakelijk is;
  5. De overgang van een leerling met een verlengd verblijf in het buitengewoon basis-/ secundair onderwijs naar een school voor buitengewoon basis-/secundair onderwijs die bij de start van het schooljaar volzet was maar intussen een vrije plaats voor inschrijving heeft.

Deze regelgeving vind je terug in omzendbrief BaO/2007/02 en SO/2011/03/BuSO.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio