Het Forum: een vormingsinitiatief samen met onze hogescholen en universiteit

di 5 december 2023

In Het Forum geven we onze hogescholen en universiteit carte blanche om maandelijks hun onderzoeksresultaten en inhoudelijke speerpunten aan jou voor te stellen tijdens een digitale sessie. De thema’s richten zich op een brede waaier van onderwijsprofessionals.

Tijdens deze digitale sessies maak je kennis met  nieuwe inzichten en recente onderzoeksresultaten die kunnen prikkelen om na te denken over de eigen schoolpraktijk.  Tijdens elke sessie voorzien we ruimte voorzien om met de lesgevers in dialoog te gaan en om de eigen praktijk af te toetsen aan de gebrachte inhouden.

Je vindt het volledige aanbod van Het Forum en de inschrijfmodaliteiten op onze PRO.-site en in de wekelijkse nieuwsbrief.  We starten op 12 december.

Blokkeer alvast de gekende data in je agenda, want het aantal inschrijfplaatsen is beperkt.

Kun je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kun je de opname bekijken tot het einde van de week.

Teamgericht werken aan burgerschapsonderwijs (secundair onderwijs)

sla link op in klembord

Kopieer

Karel de Grote hogeschool, Onderzoekscentrum Toekomstgericht Onderwijs: We lichten kort ons praktijkonderzoek over teamgericht aan burgerschap werken toe. We stellen onze website voor, waar je handvaten en ideeën kan vinden over samenwerken aan burgerschap. Hierna zullen we uitwisselen over manieren waarop burgerschap op school georganiseerd kan worden en hoe je kan samenwerken. 

Zelfregulerend leren

sla link op in klembord

Kopieer

ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More): Merk je dat jouw leerlingen (nog) niet in staat zijn om de leerstof zelfstandig op een effectieve manier te verwerken? Deze vorming helpt je om leerlingen te ondersteunen in hun groeiproces tot zelfregulerende leerlingen.

Frans + ex-OKAN = défi! (uitdaging): ex-OKAN-leerlingen ondersteunen binnen en buiten de les Frans

sla link op in klembord

Kopieer

Karel de Grote Hogeschool: De integratie van ex-OKAN-leerlingen in de lessen Frans verloopt vaak moeizaam. Het opvangen van grote niveauverschillen stelt leraren Frans voor een grote uitdaging. Op welke manier hier een antwoord op bieden?

Inzetten op verbinding in de klas via verhalende methodieken

sla link op in klembord

Kopieer

UCLL - research & expertise - expertisecentrum Inclusive society: Scholen geven aan dat ze nood hebben aan verbinding. Bij leerlingen onderling, maar ook tussen leerlingen en leraren. In deze workshop staan het delen van persoonlijke verhalen en écht (empathisch) naar elkaar (leren) luisteren centraal. De aangeboden methodieken leiden tot meer verbinding tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerlingen en hun leerkrachten.

Effectieve didactiek in leermiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More): Hoe kies je als leraar, vakwerkgroep of schoolteam een lesmethode? Waarmee houd je rekening bij het ontwikkelen van een leermiddel? Hoe gebruik je het leerboek op een doordachte manier in je klaspraktijk? Er is weinig onderzoek voorhanden en er zijn nauwelijks gereedschappen om een uitspraak te doen over de kwaliteit van leermiddelen in Vlaanderen en Nederland. Vaak worden keuzes gemaakt op basis van losse meningen en ervaringen of soms, zelfs, op hoe aantrekkelijk het leermiddel is vormgegeven. Ook woedt het leermiddelendebat in alle hevigheid. De huidige leermiddelen worden in dat debat door sommigen naar voren geschoven als één van de hoofdoorzaken van de dalende onderwijskwaliteit.

Let’s Go Hybrid (secundair en hoger onderwijs)

sla link op in klembord

Kopieer

UCLL - research & expertise: ‘Let’s go hybrid’ is een professionaliseringsaanbod waarin scholenteams van leraren secundair onderwijs of lectoren hoger onderwijs leren om (een deel van) hun leeromgeving te ontwerpen op een hybride manier vanuit de bril van zelfregulatie.

LGBT+ in het onderwijs - Evidentie impact en lesmateriaal

sla link op in klembord

Kopieer

KU Leuven: LGBT+ blijkt in scholen nog heel gevoelig te liggen, wat het leven van veel jongeren moeilijk maakt. In deze sessie gaan we in op effectieve en bewezen manieren om LGBT+ bespreekbaar te maken in jouw school.

Samen opleiden en samen professionaliseren: bouwstenen voor een duurzaam en sterk netwerk.

sla link op in klembord

Kopieer

KU Leuven: Professionalisering zorgt voor sterke leraren en sterke scholen. In deze sessie wordt een casus toegelicht over hoe een (digitale) professionaliseringstool leraren en scholen kan laten groeien.

Wiskunde in geïntegreerde STEM lessen

sla link op in klembord

Kopieer

KU Leuven - faculteit Ingenieurswetenschappen en cel iSTEM inkleuren: Via geïntegreerde STEM-lessen en -projecten kan gewerkt worden aan de minimumdoelen in de tweede en derde graad gerelateerd aan geïntegreerd ontwerp (alle finaliteiten) en analyse van de wisselwerking tussen S, T, M en de maatschappij (doorstroom en dubbele finaliteit). (Student-)leraren ondervinden echter moeite bij het ontwerp van geïntegreerde STEM projecten, en specifiek bij het identificeren en het volwaardig integreren van passende wiskundige eindtermen.

Teachmi – werken met de sterktes van leerlingen met een migratieachtergrond

sla link op in klembord

Kopieer

UCLL Research and Expertise, Education & Development: In deze sessie leer je hoe je de sterktes van leerlingen kunt inzetten in leerprocessen. Meer bepaald de sterktes, die zij vanuit hun persoonlijke geschiedenis en culturele achtergrond meebrengen. We laten zien hoe diversiteit een kracht kan zijn in plaats van een obstakel.

Risicovol spelen: inherent aan kwaliteitsvol onderwijs?

sla link op in klembord

Kopieer

Arteveldehogeschool: Als je kinderen ziet spelen, houd je soms je hart vast. Wat zij allemaal niet durven!? Spannend voor hen, maar ook voor jou ... Wil jij het liefst alle risico’s vermijden? Tijd voor nuance, want de juiste risico’s zorgen net voor groei! Welke rol kunnen scholen hierin spelen? Na deze interactieve lezing ben je helemaal mee met het waarom en hoe van risicovol spelen.

Het belang van kennis

sla link op in klembord

Kopieer

ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More): De rol van kennis is subtiel bij verschillende vaardigheden, zoals begrijpend lezen, leren studeren en kritisch nadenken. In deze sessie behandelen we deze inzichten en bieden we richtlijnen aan hoe je als leraar kunt werken aan een systematische kennisopbouw.

Tussen kunnen en willen: duurzame acties voor verhoogde interesse in de job van schooldirecteur in het basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Karel de Grote Hogeschool: Zowel internationaal als in Vlaanderen geven (basis)scholen aan dat het steeds moeilijker wordt om kandidaten te vinden voor de functie van schooldirecteur. Leraren twijfelen of ze de stap zouden wagen, of ze de functie van schoolleider zouden ‘kunnen’ en ‘willen’ uitvoeren. Tegelijk wordt het Vlaam­se basis­on­der­wijs geconfronteerd met een groot verloop en uitval van school­di­rec­teurs. Door een gebrek aan geïnteresseerden bij het verschijnen van een vacature voor schoolleider moeten schoolbesturen vaak genoegen nemen met een kandidaat van wie ze niet helemaal overtuigd zijn. Bovendien wordt de aanwerving van nieuwe school­direc­teurs eerder ad hoc en onsystematisch aangepakt. Er is nog weinig sprake van een systematisch loopbaan- en opvolgingsbeleid dat op lange termijn inzet op het ontdekken en ontwikkelen van leiderschapsambities en -potentieel bij medewerkers en het voorbereiden van leiderschapsopvolging.

Schoolbeleid moeilijk hanteerbaar gedrag in het basisonderwijs (Voorstelling tool: ReflectLeer)(basisonderwijs)

sla link op in klembord

Kopieer

UCLL - research & expertise: Op zoek naar concrete handvatten om om te gaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in het basisonderwijs? ReflectLeer neemt je schoolbeleid onder de loep en geeft tips voor preventieve en curatieve maatregelen.

Formatieve evaluatie en feedback

sla link op in klembord

Kopieer

ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (Thomas More): Steek je uren tijd in het formuleren van feedback om dan te merken dat je leerlingen er weinig tot niks mee doen? Wil je te weten komen hoe je efficiënt en effectief formatief kan handelen? Hoe verhoudt een formatieve evaluatie zich ten opzichte van een summatieve evaluatie? Dit en veel meer wordt besproken tijdens deze nascholing.

Help! Er zit een kind zonder wettig verblijf in mijn klas. Wie zijn minderjarigen zonder wettig verblijf en wat zijn hun onderwijsrechten en -plichten. Handvaten voor scholen.

sla link op in klembord

Kopieer

Arteveldehogeschool: Op bijna alle scholen zitten kinderen zonder wettig verblijf. Onderwijsactoren zijn zich daar niet altijd van bewust. Deze kinderen hebben een wettelijk verankerd recht op onderwijs maar botsen op veel drempels. Zij zijn extra kwetsbaar omdat hun ouders niet mogen werken, geen recht hebben op een leefloon of gezinsbijslagen ...

Welzijnsbeleid in scholen vanuit een wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium

sla link op in klembord

Kopieer

Arteveldehogeschool: Hoe maak je werk van een doordacht welzijnsbeleid dat inzet op de psychosociale aspecten van het werk in scholen? In deze sessie bieden we zowel theoretische kaders als een concreet instrumentarium om hierrond aan de slag te gaan.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio