Keuzevaardigheid bij het jonge kind

De leraar observeert het keuzegedrag van de kleuters om nadien zijn begeleiding hierop af te stemmen.

De observatie

sla link op in klembord

Kopieer

Je observeert de kleuters tijdens hoekenwerk of vrij spel. Hij heeft speelgoed klaargelegd waar de kleuters mee kunnen spelen of geeft meer uitleg bij het keuzebord. Wanneer je het signaal geeft dat de kleuters mogen spelen, observeer je de kleuters en noteer je de namen van de geobserveerde kleuters in het observatieschema (maximaal acht).

Voor jongste kleuters

sla link op in klembord

Kopieer

Je observeert wat de kleuter doet wanneer hij mag gaan spelen. In het voorbeeldformulier zie je dat Goedele geen initiatieven neemt, maar eerder wacht op een inbreng van een ander kind of de leraar. Sabine en Marcel vlinderen nog wat rond, spelen wat, maar zijn snel weer naar een andere hoek. Sabine kiest hierbij nog iets minder bewust dan Marcel, die dan weer wat doelbewuster naar een hoek toegaat, maar moeilijk spel opbouwt. Anne, Kris en Mia kiezen dan weer onmiddellijk bewust voor een bepaalde hoek en bouwen ook echt een spel op.

Voor oudste kleuters

sla link op in klembord

Kopieer

Je observeert ook hier wat de kleuter doet wanneer hij gaat spelen. Volgt de kleuter een vriendje of kiest hij zelf een hoek? Houdt hij zich aan regels en afspraken tijdens het spelen? In het voorbeeldformulier voor oudste kleuters, zie je dat Fien voor een welbepaalde hoek kiest, maar zich moeilijk aan de regels en afspraken houdt. Youssef volgt dan zijn vriendje, maar speelt ook niet volgens de regels en afspraken.

Er is ook een derde observatieformulier over de reactie van de kleuter wanneer de hoek van zijn interesse vol is.

Na de observatie

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer de namen ingevuld zijn op het observatieformulier, kan er een verwerkingsformulier naast gelegd worden waarbij je suggesties krijgt om de kleuters verder te begeleiden.

Bij de oudste kleuters kun je nog verder observeren hoe een kleuter reageert als een hoek, die hij/zij graag wil kiezen, volzet is. Ook hier kun je een verwerkingsformulier naast het observatieformulier leggen.

Ter info

sla link op in klembord

Kopieer

Je denkt na over wanneer en waarom hij dit evaluatie-instrument inzet:

  • Het keuzemoment verloopt moeilijk. Je wilt weten hoe je kinderen kiezen, welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben, ...
  • Enkele kleuters lijken het moeilijk te hebben om een gerichte keuze te maken. Je zet het evaluatieformulier in om deze kleuters gericht te observeren om zo meer informatie te krijgen over het keuzegedrag van deze kleuters.
  • Het kleuterteam werkt rond keuzegedrag in de kleuterschool. Ze willen weten waar kleuters voor kiezen en hoe ze hun keuzes maken. Om dit in kaart te brengen, besluit het hele team het formulier in te zetten voor de hele klas.
  • ...

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio