Beginsituatie in kaart brengen

DigX start met het in kaart brengen van de begin- en gewenste situatie.

Intakegesprek

sla link op in klembord

Kopieer

Het intakegesprek heeft als doel zicht te krijgen op de visie, werking, noden en gewenste situatie van de school:

  • de schooleigen visie op leren en onderwijs;
  • de ICT-werking van de school;
  • de ICT-infrastructuur;
  • het ICT-beleidsplan (indien aanwezig);
  • reeds lopende ICT-projecten;
  • ...

We informeren het kernteam tijdens het gesprek ook over de meetinstrumenten (SELFIE en Digisnap).

Scan

sla link op in klembord

Kopieer

Na het intakegesprek bevraagt de school de leerlingen en betrokken leraren met SELFIE en/of Digisnap (tenzij er reeds een bevraging uitgevoerd is geweest met SELFIE, Digisnap of een gelijkaardig bestaand meetinstrument). De basis van deze meetinstrumenten is het DigComp(Edu)-kader.

SELFIE is een gratis tool voor zelfevaluatie die toont hoe goed een school het doet op vlak van ICT. De school krijgt inzicht in sterke en minder sterke punten op het gebied van digitale onderwijs- en leertechnologieën. SELFIE verzamelt anoniem de meningen van leerlingen, leraren en schoolleiders. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van korte stellingen en vragen. De resultaten en inzichten uit het gebruik van SELFIE zijn alleen bedoeld voor de school en worden niet gedeeld. De resultaten helpen de school om een beeld te vormen van hoe de school ervoor staat en om, van daaruit, een discussie over het gebruik van technologie op gang te brengen en een actieplan of beleidsplan op te stellen.

Digisnap is een zelfreflectietool waarin gepeild wordt naar de digitale competenties van leraren. De vragen uit de tool zijn gebaseerd op het DigCompEdu Framework. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. De leraar krijgt zijn digitale competenties te zien via een individuele competentieroos met bijhorende leerroute. De directie krijgt een schoolrapport en heeft geen zicht op de resultaten van individuele leraren.

ICT-beleidsplan

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om het ICT-beleidsplan te overlopen. Indien er geen ICT-beleidsplan is, kijken we hoe we dit samen met de school kunnen opstarten.

Scholen die werken met een ICT-beleidsplan slagen er in de praktijk vaker in om ICT op een goede manier te integreren, dan scholen zonder vastgelegd ICT-beleid. Een dergelijk plan hebben is niet direct de aanwijsbare reden hiervoor maar het zorgt wel voor een draagvlak. Het zorgt voor duidelijke afspraken en verwachtingen (Baylor, A.L., & Ritchie, D. 2002, Vanderlinde, R., Dexter, S., & van Braak, J. 2012).

ICT-beleidsplannen geven docenten handvatten over hoe ze ICT moeten integreren in de klas. Effectieve ICT-beleidsplannen zijn plannen waarbij de docenten worden betrokken bij het tot stand komen en het bepalen van de inhoud.

Goede ICT-beleidsplannen vertrekken vanuit een schoolvisie op onderwijs. De vraag "wat betekent goed onderwijs voor onze school?" gaat vooraf aan de vraag "wat betekent ICT-integratie voor onze school?".

Het proces van ICT-beleidsplanontwikkeling is belangrijker dan het hebben van het plan op zich. ICT-beleidsplanontwikkeling is een cyclisch proces. Een ICT-beleidsplan dient op geregelde tijdstippen aangepast en bijgestuurd te worden.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio