Gesubsidieerde personeelsleden in een internaat

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een personeelslid te vervangen. Op deze pagina vind je waar je precies rekening mee moet houden en welke stappen je moet zetten.

Subsidieerbaarheid van de vervanging

sla link op in klembord

Voorwaarden inzake de betrekking

sla link op in klembord

Een vervanger kan enkel door de overheid worden gesubsidieerd als hij/zij wordt aangesteld in een gesubsidieerde betrekking, d.w.z. in de gesubsidieerde betrekking van beheerder of in de gesubsidieerde uren van studiemeester-opvoeder waar het internaat recht op heeft.

Het is daarentegen niet mogelijk een interimaris te laten subsidiëren in de volgende betrekkingen:

 • niet-organieke betrekkingen (code 165) die de Vlaamse reaffectatiecommissie heeft toegewezen aan terbeschikkinggestelde personeelsleden voor wie geen reaffectatie of wedertewerkstelling in een organieke betrekking mogelijk is, of die de Vlaamse reaffectatiecommissie heeft toegewezen aan personeelsleden die uiterlijk op 1 augustus 2012 ter beschikking waren gesteld wegens ontstentenis van betrekking na uitspraak van de Pensioencommissie van Medex of in het kader van re-integratie;
 • de betrekkingen die niet zijn opgericht met omkaderingsmiddelen (uren studiemeester-opvoeder, of de betrekking van beheerder, uren aanvangsbegeleiding), maar die met het eigen werkingsbudget zijn opgericht voor de zgn. personeelsleden ten laste van het werkingsbudget (PWB). Bij afwezigheid van een dergelijk personeelslid kan een vervanger enkel worden bezoldigd via hetzelfde principe, dus evenzeer ten laste van het werkingsbudget.
 • en uiteraard ook niet als vervanger van een contractueel personeelslid.

Voorwaarden inzake de afwezigheid

sla link op in klembord

Vanaf 1 september 2021 kunnen afwezigheden van minder dan 10 werkdagen worden vervangen. Daarnaast is het ook mogelijk om een personeelslid te vervangen waarvan de afwezigheid start na 31 mei.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gekoppeld aan die mogelijkheid tot vervanging:

 1. het te vervangen personeelslid is aangesteld in een gesubsidieerde betrekking in het onderwijs;
 2. het te vervangen personeelslid is niet afwezig door nascholing;
 3. het te vervangen personeelslid is afwezig voor ten minste één werkdag.

Voorbeelden

Een studiemeester-opvoeder in een internaat die afwezig is voor vijf werkdagen, kan voor deze vijf werkdagen vervangen worden.

Een studiemeester-opvoeder in een internaat die afwezig is tijdens de maand juni kan vervangen worden.

Een studiemeester-opvoeder in een internaat met permanente openstelling die tijdens de zomervakantie afwezig is wegens ziekte voor vijf werkdagen kan vervangen worden.

Een studiemeester-opvoeder die twee werkdagen afwezig is door nascholing kan niet vervangen worden.

Vervanging van een interimaris

sla link op in klembord

Indien een studiemeester-opvoeder is aangesteld als interimaris en op zijn beurt afwezig is, kan ook hij worden vervangen indien de afwezigheid van de interimaris voldoet aan de voorwaarden die gelden voor elke vervanging, nu niet meer in hoofde van de titularis, maar in hoofde van de “eerste interimaris” die moet worden vervangen.

Een interimaris-beheerder die zelf een dienstonderbreking neemt, kan zonder verdere voorwaarden worden vervangen.

Voorbeeld

Studiemeester-opvoeder A is gedurende heel het derde trimester in dienstonderbreking, en wordt vervangen door interimaris B.

 • Indien B in de loop van dat trimester een ziekteverlof geniet, kan hij op zijn beurt worden vervangen. Na het einde van zijn ziekteverlof neemt B de interim-opdracht opnieuw op.
 • Indien B in de loop van zijn aanstellingsperiode een omstandigheidsverlof geniet omwille van de bevalling van zijn echtgenote of samenwonende partner, kan hij in elk geval vervangen worden. Na het einde van zijn omstandigheidsverlof neemt B opnieuw de vervanging van A op.

Verdeling van een interimbetrekking over meerdere vervangers

sla link op in klembord

Het bestuur is er niet toe verplicht om de volledige betrekking van een afwezige titularis toe te vertrouwen aan één enkele vervanger, althans voor zover het recht op aanstelling wordt gerespecteerd dat personeelsleden kunnen doen gelden op deze niet-vacante betrekking, nl. hun recht op reaffectatie/wedertewerkstelling of op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur. Indien deze rechten zijn gerespecteerd, is opsplitsing mogelijk:

 • in het ambt van studiemeester-opvoeder kan zowel een vacante als een niet-vacante betrekking per uur worden opgesplitst;

Voorbeelden

Een studiemeester-opvoeder neemt gedurende twee weken een verlof voor verminderde prestaties voor 9/36.

 • Indien een personeelslid van het bestuur recht heeft op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur in dit ambt, moet de niet-vacante betrekking van 9/36 in haar geheel worden aangeboden (of kan ze desgevallend verdeeld worden onder de TADD'ers die gelijke voorrangsrechten genieten). Een TADD'er moet de aangeboden betrekking in haar geheel aanvaarden, zo niet verliest hij zijn recht op deze betrekking;
 • Indien er geen personeelsleden met recht op tijdelijke aanstelling van doorlopende duur zijn, kan het bestuur ervoor opteren om de interim-opdracht toe te kennen aan een of meer tijdelijken van bepaalde duur, of om eventueel de uren te verdelen onder de personeelsleden die reeds in dienst zijn en bereid zijn om overwerk te presteren.

In een internaat valt een interimbetrekking van 18/36 te begeven. Personeelslid A van dit bestuur is vastbenoemd voor 27/36 als gesubsidieerd studiemeester-opvoeder en is daarnaast als contractueel opvoeder in dienst voor 9/36. De aanstelling voor doorlopende duur die A als studiemeester-opvoeder bij dit bestuur heeft gehad, geldt nog steeds als een doorlopende kandidaatstelling, zodat A ook nu nog TADD-recht geniet. De andere TADD’ers van dit bestuur zijn nog niet benoemd, en hebben dus minder voorrangsrecht dan A die immers deeltijds vastbenoemde TADD’er is.

Het bestuur moet de interimbetrekking aanbieden aan A; deze heeft wel het recht om zijn voorrangsrecht slechts voor 9/36 te laten gelden, d.w.z. om zijn deeltijdse benoeming aan te vullen tot een voltijdse betrekking.7 Als A deze 9/36 aanvaardt, kan het bestuur er niet voor opteren om slechts één enkele interimaris aan te stellen in de vrijgekomen halftijdse betrekking.

 • In het ambt van beheerder kan een niet-vacante betrekking desgevallend over meer dan één interimaris worden verdeeld voor zover dit zinvol zou zijn. Dit in tegenstelling tot een vacante betrekking van beheerder, waarin een titularis enkel halftijds ofwel voltijds kan worden aangesteld. (zie punt 4 van de mededeling "Tijdelijke aanstelling en vaste benoeming in selectie- en bevorderingsambten").

Voorbeeld

Een beheerder neemt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ en blijft nog halftijds werken. De persoon die het meeste geschikt is om deze interim op te nemen, heeft reeds een aanstelling van 29/36 (8 055 / 10 000) als studiemeester-opvoeder, en wenst geen overwerk te presteren. In deze situatie kan het bestuur er eventueel voor opteren om deze persoon te belasten met een interimbetrekking van beheerder voor 2/10, en een andere vervanger met de resterende 3 / 10, voor zover dergelijke opdeling zinvol is. Wanneer de betrekking echter vacant wordt (bv. door de pensionering van de titularis), kan de nieuwe titularis enkel voltijds ofwel halftijds worden aangesteld in de betrekking van beheerder.

Einde van de aanstelling van de vervanger

sla link op in klembord

Beëindiging van rechtswege

sla link op in klembord

Terugkeer van de titularis

sla link op in klembord

Op het ogenblik dat de titularis opnieuw in dienst treedt, eindigt de aanstelling van de interimaris van rechtswege. Hierbij maakt het geen verschil uit of de terugkeer van de titularis plaatsvindt op een werkdag dan wel op een weekend- of vakantiedag.

Voorbeeld

Een personeelslid geniet ziekteverlof tot en met 31 december; dit wordt niet aansluitend verlengd. De aanstelling van zijn vervanger blijft dan ook doorlopen tot 31 december, en eindigt niet op bv. de laatste vrijdag van het eerste trimester.

Ook wanneer een dienstonderbreking vroeger eindigt dan voorzien, eindigt de aanstelling van de vervanger op het ogenblik dat de titularis (vervroegd) opnieuw in dienst treedt.

Voorbeeld

Een vastbenoemd studiemeester-opvoeder had een verlof voor tijdelijk andere opdracht gekregen om in de dagschool een betrekking van opvoeder op te nemen gedurende een volledig schooljaar. Deze tijdelijke aanstelling wordt echter vroegtijdig beëindigd door een ontslag op 18 december. Omdat de tijdelijk andere opdracht eindigt op 18 december, komt er ook een einde aan het verlof voor TAO van dit personeelslid, en komt hij onmiddellijk opnieuw als studiemeester-opvoeder in dienst in het internaat. Op dezelfde dag eindigt de aanstelling van zijn vervanger in het internaat, ook al had die oorspronkelijk vooruitzicht op een aanstelling voor een volledig schooljaar.

Een wijziging van de reden voor de dienstonderbreking daarentegen heeft geen gevolg voor de aanstelling van de vervanger: zo lang de titularis ononderbroken afwezig blijft, blijft de interimaris aangesteld.

Voorbeeld

Een beheerder is eerst met ziekteverlof, onmiddellijk aansluitend met bevallingsverlof, en onmiddellijk aansluitend neemt ze een onbezoldigd ouderschapsverlof. Ten aanzien van de interimaris geldt dit als één ononderbroken periode van afwezigheid van de titularis; de wijziging van de reden van haar afwezigheid leidt niet tot de beëindiging van rechtswege van de aanstelling van de interimaris.

Indien een personeelslid ziek is op de vooravond van een weekend, feestdag of vakantieperiode (andere dan de zomervakantie) en - althans administratief - opnieuw in dienst treedt in dat weekend, op die feestdag of in die vakantieperiode, dan komt daardoor van rechtswege een einde aan de aanstelling van de vervanger. Dit blijft zelfs zo indien de titularis daags na dat weekend of die feestdag of vakantieperiode opnieuw ziekteverlof geniet: in dat geval worden de tussenliggende schoolvrije dagen wel voor de titularis in mindering gebracht van zijn recht op bezoldigd ziekteverlof, maar dit heeft geen gevolgen voor zijn administratieve toestand.

Voorbeeld

Studiemeester-opvoeder A is afwezig wegens ziekte tot en met de laatste werkdag van het tweede trimester; daags nadien is hij opnieuw in dienst. Hierdoor komt er van rechtswege een einde aan de aanstelling van de interimaris. Vanaf de eerste schooldag van het derde trimester is A opnieuw afwezig wegens ziekte; hierdoor wordt zijn recht op bezoldigde ziektedagen ook verminderd met het aantal dagen van de tussenliggende paasvakantie. Dit doet echter niets af aan het feit dat de aanstelling van de vervanger geëindigd is op de laatste werkdag van het tweede trimester.

Einde van het schooljaar

sla link op in klembord

De einddatum van 30 juni die vaak aan het werkstation moet worden doorgegeven als einddatum van de opdracht van de studiemeester-opvoeder, heeft enkel waarde in functie van de stopzetting van de salaristoelagen vanaf 1 juli en de uitkering van de uitgestelde bezoldiging. Volgens het decreet Rechtspositie eindigt het schooljaar immers niet op 30 juni, maar pas op 31 augustus.

Voor personeelsleden die tijdelijk zijn aangesteld voor bepaalde duur in een wervingsambt (zoals studiemeester-opvoeder), brengt het einde van het schooljaar (31/8) van rechtswege het einde van de aanstelling mee. Dit is echter niet zo voor de personeelsleden die zijn aangesteld:

 • als studiemeester-opvoeder voor doorlopende duur;
 • als beheerder (bevorderingsambt; dit kent enkel “tijdelijke aanstelling”, geen TABD of TADD);
 • bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling in om het even welk ambt.

Indien een titularis een dienstonderbreking geniet tot en met 31 augustus en aansluitend opnieuw vanaf 1 september, dan loopt de aanstelling van de vervanger door over de schooljaren heen indien die vervanger was aangesteld voor doorlopende duur (studiemeester-opvoeder) ofwel als beheerder, ofwel als gereaffecteerde/wedertewerkgestelde (om het even welk ambt).

Voorbeelden

Studiemeester-opvoeder A neemt een VVP tot 31 augustus, en wordt vervangen door twee halftijdse interimarissen:

 • interimaris B was aangesteld voor doorlopende duur. Indien titularis A op 1 september opnieuw een dienstonderbreking neemt, blijft interimaris B aangesteld in die niet-vacante betrekking (tenzij hij elders het aanbod van een vacante betrekking zou aanvaarden);
 • interimaris C was aangesteld voor bepaalde duur. Voor C brengt het einde van het schooljaar (31 augustus) van rechtswege het einde van zijn aanstelling mee. Dit is zelfs het geval indien C vanaf 1 september nadien het recht op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur kan laten gelden. Dit statuut verleent hem voorrang voor aanstelling in de internaten van dit bestuur, maar niet noodzakelijk opnieuw als vervanger van A.

Een beheerder geniet verschillende schooljaren na elkaar politiek verlof. Hij wordt als beheerder vervangen door een zuiver tijdelijk personeelslid. De aanstelling van deze interimaris loopt door over de schooljaren heen, aangezien het einde van het schooljaar geen einde stelt aan een tijdelijke aanstelling in een selectie- of bevorderingsambt.

Een studiemeester-opvoeder neemt een gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+, d.w.z. een dienstonderbreking die doorloopt tot aan de vooravond van het pensioen. Zij wordt vervangen door een ter beschikking gesteld leraar die hierin op vrijwillige basis is wedertewerkgesteld. Deze wedertewerkstelling loopt door over de schooljaren heen, tenzij de terbeschikkinggestelde een nieuwe toewijzing zou krijgen of een “gelijkwaardige andere betrekking” zou opnemen.

Andere redenen voor de beëindiging van rechtswege

sla link op in klembord

Meer informatie vind je op de webpagina "Einde aanstelling en ontslag".

Ontslag uitgaande van het personeelslid of van het bestuur

sla link op in klembord

Meer informatie vind je op de webpagina "Einde aanstelling en ontslag".

Bezoldiging van de vervanger

sla link op in klembord

Meer informatie vind je onder het thema "Salaris en vergoedingen".

Administratieve aandachtspunten

sla link op in klembord

Geen vermelding van einddatum op de arbeidsovereenkomst

sla link op in klembord

Bepaalde softwarepakketten stellen standaard een einddatum voor in de arbeidsovereenkomst van tijdelijke personeelsleden. Het is ten stelligste aan te raden deze einddatum te verwijderen uit het contract. Bij een interim-opdracht is het immers nooit uit te sluiten dat de titularis opnieuw in dienst treedt op een latere of zelfs op een vroegere datum dan voorzien. Indien men een aanstelling in een vacante betrekking zou laten eindigen op 30 juni, kunnen geen vakantieprestaties worden geëist, aangezien de betrokkene op dat moment geen personeelslid meer is. De beëindiging van de aanstelling volgt steeds uit de bepalingen van het decreet Rechtspositie, dat één geheel uitmaakt met de arbeidsovereenkomst volgens de modellen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarvoor aanreikt.

Bij de elektronische opdrachtmelding RL-1 moet de einddatum wel worden vermeld, enkel in functie van de bezoldiging van het personeelslid. Het stopzetten van de salarisuitbetaling valt echter niet steeds samen met het einde van de juridische band tussen bestuur en personeelslid.

Opbouw dienstanciënniteit

sla link op in klembord

Het dóórlopen van de bezoldiging van een tijdelijk personeelslid in een weekend of korte vakantieperiode tussen twee verschillende aanstellingsperiodes betekent niet dat het personeelslid in die tussenliggende dagen dienstanciënniteit opbouwt. Weekends en korte vakantieperiodes worden enkel meegerekend indien zij vallen in de aanstellingsperiode.

Voorbeeld

Een studiemeester-opvoeder is met ziekteverlof en wordt vervangen van 1 september tot en met de laatste werkdag van het eerste trimester. De titularis is opnieuw afwezig vanaf de eerste werkdag van het tweede trimester, en dezelfde vervanger wordt opnieuw aangesteld.

Omdat de vervanger in de kerstvakantie niet was aangesteld, bouwt hij die dagen geen dienstanciënniteit op. De administratieve toestand van de interimaris wordt niet beïnvloed door de vraag of hij in de tussenliggende kerstvakantie wordt bezoldigd en of de kerstvakantie voor de zieke titularis wordt aangerekend op zijn recht op ziekteverlof.

Uitdienstmelding van de vervanger

sla link op in klembord

Elke beëindiging van de aanstelling van de vervanger moet expliciet gemeld worden aan het werkstation met een RL-4; de melding dat de titularis opnieuw in actieve dienst treedt, volstaat hiervoor niet. Indien het einde van de aanstelling van de vervanger niet wordt meegedeeld, zou de administratie kunnen concluderen dat er een aantal uren te veel zijn ingericht, en zal ze de salaristoelagen daarvoor terugvorderen.

Contact

Inge Verdonck
stafmedewerker
02 507 06 33
×
Kijkt als...
Niveau
Regio