20 mei 2021 - Gedachtewisseling over het Masterplan Scholenbouw 2.0: een bondig commentaar

Een gedachtewisseling over een al veel langer bekende tekst, zoals minister Weyts ook zelf opmerkte. Bovendien had onderwijscommissaris Arnout Coel er al bij herhaling vragen over gesteld. Dat begon al in de Onderwijscommissie van 17 september 2020 (beslissing van de Vlaamse regering op 10 juli 2020). Op 11 maart 2021 ging het dan specifiek over de nieuwe DBFM-projecten. Vervolgens op 12 mei 2021 in de plenaire vergadering stelde Arnout Coel een actuele vraag over die nieuwe DBFM-projecten naar aanleiding van de eerste principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet ter zake door de Vlaamse regering op 7 mei 2021. En nu een heuse gedachtewisseling over het hele Masterplan, incl. heel wat herhaling van die vorige gelegenheden (cf. bijvoorbeeld het verband met de capaciteitsproblematiek). Maar toch interessant vond ik nu dat het allemaal eens netjes in één verhaal op een rij gezet werd, waarbij de minister vooral ook oog had voor de actualiteit. Maar hopelijk krijgt de procedure nu (en nadien ook de eigenlijke uitvoering) wat tijd, vooraleer de minister er opnieuw over ondervraagd wordt…

De minister had een omstandige, overzichtelijke powerpointpresentatie om de vijf strategische doelen van het Masterplan met cijfers en al toe te lichten. Goed voor 41 minuten spreektijd.

Uit de karrenvracht (voor mij niet altijd even duidelijke) vragen en punten van de onderwijscommissarissen, waarbij de minister inderdaad zijn best gedaan had om erop te antwoorden (N.B. nog eens een kleine twee uur bespreking), onthield ik kort de volgende.

Eén. De verdeelsleutel voor de infrastructuurmiddelen (cf. Onderwijsdecreet II van 31 juli 1990) werd conform het Regeerakkoord voor het eerst geactualiseerd (referentieschooljaar 2019-2020), al toegepast bij het nieuwe voorontwerp van DBFM-decreet (Vlaamse regering, 7 mei 2021) en zou voortaan elke vijf jaar geactualiseerd worden. Twee. Over de zgn. meerjarige subsidieovereenkomsten was een decretale tekst in voorbereiding. Drie. Voor het buitengewoon onderwijs wilde minister Weyts, inzake capaciteitsmiddelen, het systeem van het tweede telmoment (cf. oktober 2020) herhalen. Vier. De derde editie van de capaciteitsmonitor zou klaar zijn in december 2021. Vijf. 100%-subsidiëring voor infrastructuur in het gesubsidieerd onderwijs vond de minister geen goed idee. Zes. Johan Danen drong eropaan om later ook de onderwijskoepels en het GO! te horen over het voorliggende thema. Of dat al toegezegd is tijdens de regeling van de werkzaamheden van de Onderwijscommissie wist ik op het moment waarop ik dit schreef niet. Zeven. De oproepen voor de nieuwe DBFM-projecten zouden in drie bewegingen consecutief volgen vanaf najaar 2021: bv. met telkens 7 maand ertussen, zo dacht minister Weyts luidop.

Je kunt de video [vanaf 10:07] van de bespreking bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio