Begeleidingsverslag schooljaar 2022-2023

di 14 november 2023

Op 15 november dienden we het Begeleidingsverslag voor het schooljaar 2022-2023 bij de overheid in. In dat verslag illustreren we hoe we als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onze onderwijsinstellingen ondersteunen rond verschillende thema’s om zo kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. Daarnaast lichten we toe hoe onze interne werking daarop afgestemd wordt, bijvoorbeeld over hoe we onze werking optimaliseren en onze personeelsmiddelen daartoe inzetten.

Het Begeleidingsverslag 2022-2023 geeft je een goed beeld van de werkzaamheden van onze ploeg pedagogisch begeleiders het voorbije schooljaar, want begeleiden is teamwerk. Dit begeleidingsverslag is tegelijkertijd het eerste jaarverslag nieuwe stijl. We maken je aan de hand van de vier decretale doelstellingen van de pedagogische begeleidingsdiensten wegwijs in onze activiteiten en geven een inkijk in de belangrijkste realisaties. We dompelen je onder in het verhaal dat we samen met jou schrijven. Het is een verhaal waarin tal van initiatieven aan bod komen die exemplarisch zijn voor de daadkracht van onze pedagogische begeleiding. Het begeleidingsverslag is echter niet louter een verantwoordingsinstrument, het speelt ook een rol in onze eigen kwaliteitsontwikkeling. De opmaak van het begeleidingsverslag gaat gepaard met een reflectie: we houden onszelf een spiegel voor en sturen bij waar nodig. We stimuleren aan de hand van de realisaties de interne kennisdeling en inspireren collega-begeleiders.

Met onze aanpak willen we vooral (verder) inzetten op de kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning van de ons toegewezen onderwijsinstellingen, zodat scholen zelf vormgeven aan onderwijskwaliteit. Dat die inspanningen lonen, hoeft geen betoog: we zien elke dag vele mooie voorbeelden van onderwijskwaliteit in onze onderwijsinstellingen. Naast een sterk eigen aanbod bouwen we daarom voort op de ondersteuningsvragen die de verschillende doelgroepen in onze onderwijsinstellingen ons stellen. Een goed evenwicht tussen aanbod- en vraaggestuurde werking is daarbij van essentieel belang.

Ondanks de grote uitdagingen waarmee het brede onderwijsveld en de pedagogische begeleiding in het bijzonder in de loop van het schooljaar 2022-2023 geconfronteerd werden – we denken spontaan aan de voortzetting van de besparingen op de pedagogische begeleidingsdiensten, het aanhoudende lerarentekort, de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en de signalen die wijzen op een achteruitgang van de onderwijskwaliteit –, bleven we niet bij de pakken zitten. We zijn niet blind voor de knipperlichten die uit (internationaal) onderzoek naar voren komen, gaan ermee aan de slag en nemen onze rol in de kwaliteitsdriehoek ten volle op ons. Zo hebben sommige scholen extra aandacht nodig. We tekenden samen met de pedagogische begeleidingsdiensten van de andere onderwijsverstrekkers een definiëring met betrekking tot de zogenaamde ‘scholen met grootste noden’ uit en spraken intern af op basis van welke indicatoren we tot actie overgaan. Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen is daarbij onze drijfveer.

De besparingen op de pedagogische begeleidingsdiensten lijnen hard de context af waarbinnen we moeten werken. Het spreekt voor zich dat we de consequenties daarvan in onze werkzaamheden voelen: we zijn op een punt beland dat de besparingen grenzen stellen aan de hoeveelheid taken die we kunnen opnemen. Pedagogisch begeleiders moeten meer dan ooit prioriteren en onze scholen moeten soms langer op een antwoord op hun vraag naar ondersteuning wachten. We zetten uiteraard verder alles op alles om dicht bij de scholen te blijven opereren en ons zo efficiënt mogelijk te organiseren.

We wensen je heel veel leesplezier toe bij het verkennen van ons begeleidingswerk van het schooljaar 2022-2023.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio