Ambten

Welke ambten zijn er? Wat is het verschil met een betrekking of een functie? Daarnaast vind je hieronder ook meer informatie over de selectie- en bevorderingsambten en de ambten binnen het ondersteunend personeel.

Ambt-functie-betrekking

sla link op in klembord

Kopieer

In het Decreet Rechtspositie (DRP) wordt ‘ambt’ een beetje ongelukkig omschreven als “een functie die in de onderwijssector wordt uitgeoefend en door de Gemeenschap wordt gefinancierd”.

Je moet nochtans een duidelijk onderscheid maken tussen ambt en functie. De Vlaamse Regering legt immers een lijst van de verschillende ambten vast en maakt een indeling in wervings-, selectie- en bevorderingsambten. Dat belet echter niet dat er in de praktijk een veelheid aan functies wordt ingericht: leerlingenbegeleider, graadcoördinator, vakgroepverantwoordelijke en dergelijke. Hoewel deze personeelsleden verschillende functies uitoefenen, is het dus perfect mogelijk dat ze allemaal aangesteld zijn in bijvoorbeeld het ambt van ‘leraar’.

Het begrip ‘ambt’ moet je ook onderscheiden van ‘betrekking’. Een betrekking is volgens het Decreet Rechtspositie “de concrete werkgelegenheid in een bepaald ambt in een instelling of centrum, uitgedrukt in een door de inrichtende macht bepaald aantal prestatie-eenheden per week”. Laat ons dit even concreet maken. In een basisschool zijn er bijvoorbeeld zes betrekkingen waarvan drie als kleuteronderwijzer en drie als onderwijzer. Het aantal ambten daarentegen is veel beperkter. In ons voorbeeld zijn er slechts twee ambten; dat van kleuteronderwijzer en onderwijzer. Het is de concrete betrekking die vermeld wordt in de arbeidsovereenkomst en bij de opdrachtmelding. De opdrachtmelding verschilt echter naargelang het ambt dat gemeld wordt:

 • Als het gaat om een onderwijsopdracht, dan vermeldt het bestuur het onderwijsniveau, de opleiding, de module, het vak en de specialiteit ervan of de met het vak of specialiteit gelijkgestelde activiteit, de graad en voor het voltijdse secundair onderwijs eventueel het HBO5, de onderwijsvorm of de opleidingsvorm;
 • Als het gaat om een opdracht in een ambt van het beleids- en ondersteunend personeel of in een ambt van het ondersteunend personeel, dan vermeldt het bestuur het vereiste opleidingsniveau en - uitgezonderd voor de CLB's - de puntenwaarde.

Het ambt waarin een personeelslid is aangesteld, is belangrijk om zijn TADD-recht vast te stellen, om zijn benoeming mogelijk te maken en bij een nieuwe affectatie of mutatie.

De verschillende ambten

sla link op in klembord

Kopieer

De ambten worden ingedeeld in personeelscategorieën. Die verschillen per onderwijsniveau. De indeling in categorieën is van belang voor de vaste benoeming van je personeelslid en bij de reaffectatiewerkzaamheden.

Per categorie legt de overheid vast welke de wervingsambten zijn, de selectieambten en de bevorderingsambten. Ook dat onderscheid is van belang voor de tijdelijke aanstelling, de vaste benoeming, de wedertewerkstelling of het ontslag van je personeelslid.

Gewoon basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Bestuurs- en onderwijzend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten:

 • Kleuteronderwijzer
 • Onderwijzer
 • Leermeester lichamelijke opvoeding
 • Leermeester godsdienst
Selectieambten: -
Bevorderingsambt: directeur

Beleids- en ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten:

 • Administratief medewerker
 • ICT-coördinator
 • Zorgcoördinator
 • Beleidsondersteuner
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Paramedisch personeel in het gewoon kleuteronderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: kinderverzorger
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Buitengewoon basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Een aantal personeelsleden van een school voor buitengewoon basisonderwijs kunnen ter ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en van het lerarenteam uit het gewoon basisonderwijs dat met deze leerlingen werkt, aangesteld worden in de functie van ondersteuner. Aangezien het hier echter niet om een afzonderlijk ambt gaat, stel je deze personeelsleden altijd eerst aan in een van de wervingsambten in een school voor buitengewoon basisonderwijs.

Bestuurs- en onderwijzend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten

 • Kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming (ASV)
 • Onderwijzer algemene en sociale vorming (ASV)
 • Leermeester algemene en sociale vorming (ASV), specialiteit lichamelijke opvoeding
 • Leermeester algemene en sociale vorming (ASV), compensatietechniek-braille in type 6
 • Leermeester godsdienst
Selectieambten: -
Bevorderingsambt: directeur

Beleids- en ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten:

 • Administratief medewerker
 • ICT-coördinator
 • Zorgcoördinator
 • Beleidsondersteuner
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Paramedisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt:

 • Ergotherapeut
 • Kinderverzorger
 • Kinesitherapeut
 • Logopedist
 • Verpleger
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Sociaal personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: maatschappelijk werker
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Psychologisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: psycholoog
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Orthopedagogisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: orthopedagoog
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Medisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: arts
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Gewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Bestuurs- en onderwijzend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het bestuurs- en onderwijzend personeel van het buitengewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 4 (OV4) geldt dezelfde regelgeving als voor het gewoon secundair onderwijs.

Wervingsambten:

 • Leraar
 • Godsdienstleraar
 • Begeleider

Aan scholen met studiegebied Land- en Tuinbouw worden specifieke uren-leraar toegekend voor teeltleiders. Aangezien het hier niet om een afzonderlijk ambt gaat, stel je deze personeelsleden aan in het ambt van leraar.

Het wervingsambt van begeleider komt voor in scholen met een tweede en derde graad KSO met studierichtingen Muziek en Dans. Deze personeelsleden begeleiden de leerlingen op piano. Het gaat dus niet om de functie van leerlingenbegeleider of pedagogisch begeleider.

Ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten:

Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Buitengewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Een aantal personeelsleden van een school voor buitengewoon secundair onderwijs kunnen ter ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en van het lerarenteam uit het gewoon secundair onderwijs dat met deze leerlingen werkt, aangesteld worden in de functie van ondersteuner. Aangezien het hier niet om een afzonderlijk ambt gaat, stel je deze personeelsleden altijd eerst aan in een van de wervingsambten in een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

Bestuurs- en onderwijzend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het bestuurs- en onderwijzend personeel van het buitengewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 4 (OV4) geldt dezelfde regelgeving als voor het gewoon secundair onderwijs.

Wervingsambten:

 • Leraar algemene en sociale vorming (ASV)
 • Leraar algemene en sociale vorming (ASV), specialiteit lichamelijke opvoeding
 • Leermeester algemene en sociale vorming (ASV), compensatietechniek-braille in type 6
 • Leraar beroepsgerichte vorming (BGV)
 • Godsdienstleraar
Selectieambten:Bevorderingsambten:

Ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten

Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Paramedisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten:

 • Ergotherapeut
 • Kinderverzorger
 • Kinesitherapeut
 • Logopedist
 • Verpleger
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Sociaal personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: maatschappelijk werker
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Psychologisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: psycholoog
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Orthopedagogisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: orthopedagoog
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Medisch personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt: arts
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Onderwijsinternaten (herzien)

sla link op in klembord

Kopieer

Bestuurs- en onderwijzend personeel:

 • Wervingsambt: -
 • Selectieambt: -
 • Bevorderingsambt: directeur
Ondersteunend personeel:
 • Wervingsambten: administratief medewerker en internaatsmedewerker 
 • Selectieambt: -
 • Bevorderingsambt: -

Met ingang van 1 september 2023 is het niet langer mogelijk om het opvoedend hulppersoneel en het ondersteunend personeel van een school geheel of gedeeltelijk tewerk te stellen in het internaat dat aan de school verbonden is. Ook het omgekeerde geldt: het personeel van het internaat kun je niet langer geheel of gedeeltelijk inzetten in de school waaraan het verbonden is.

Volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Bestuurs- en onderwijzend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambt (onderwijzend personeel): leraar secundair volwassenenonderwijs
Selectieambten (bestuurspersoneel):

 • Technisch adviseur (TA)
 • Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs
Bevorderingsambten (bestuurspersoneel):
 • Technisch adviseur-coördinator (TAC)
 • Directeur

Ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Wervingsambten:

 • Administratief medewerker
 • Stafmedewerker
 • ICT-coördinator
Selectieambten: -
Bevorderingsambten: -

Het ambt van directeur en de functie van adjunct-directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Iedere school voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs heeft recht op een betrekking in het ambt van directeur. De betrekking kan ingenomen worden door één personeelslid voltijds of door twee personeelsleden halftijds. Het is niet mogelijk om in een vacante betrekking van directeur iemand aan te stellen of te benoemen voor een ander volume. De titularis kan wel een dienstonderbreking nemen voor een ander volume. De interimaris wordt dan aangesteld voor een ander volume dan halftijds of voltijds.

Wanneer scholen vrijwillig fuseren, blijft er slechts één betrekking over in het ambt van directeur. Daarnaast kan één van de andere directeurs, die ter beschikking gesteld moeten worden, door het schoolbestuur belast worden met de functie van adjunct-directeur. Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over het ambt van adjunct-directeur zoals we dat kennen in het secundair onderwijs. Meer informatie hierover is terug te vinden in punt 2.2, omzendbrief 13BB/DDC/WF, “Terbeschikkingstelling wegens ontstentis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs – vrijwillige fusie en aanstelling adjunct-directeur. Vervanging van afwezige personeelsleden in de maand september”.

Bij uitbreiding van een kleuterschool tot een basisschool heeft de directeur van de kleuterschool voorrang voor een benoeming in het ambt van directeur van de basisschool. Je kunt dit personeelslid voor één jaar als tijdelijke aanstellen, daarna moet er een beslissing volgen over het al dan niet benoemen van het personeelslid.

De functie van directeur-coördinatie

sla link op in klembord

Kopieer

Met de punten uit de stimulusenveloppe en de samengelegde punten administratieve ondersteuning en ICT kun je een extra betrekking inrichten in het ambt van directeur. In dat ambt kun je een voltijdse betrekking, een halftijdse betrekking of twee halftijdse betrekkingen inrichten om een directeur schoolvrij te maken. Een voltijdse betrekking kost 120 punten, een halftijdse 60.

De directeur die schoolvrij gemaakt wordt, stel je aan als directeur-coördinatie via een verlof tijdelijk andere opdracht. We raden aan om de mandatering als directeur-coördinatie vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst tussen het bestuur van de scholengemeenschap en het personeelslid.

Voor de directeur-coördinatie in het basisonderwijs is geen mandaatsvergoeding voorzien.

Het ambt van directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Directeur inherent aan de school

sla link op in klembord

Kopieer

Elke school voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en elk autonoom centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs heeft recht op één voltijdse betrekking in het ambt van directeur. Daarom spreken we ook over de directeur “inherent aan de school”. Deze betrekking wordt niet aangerekend in de globale puntenenveloppe.

De betrekking kan ingenomen worden door één personeelslid voltijds of door twee personeelsleden halftijds. Het is niet mogelijk om in een vacante betrekking van directeur iemand aan te stellen of te benoemen voor een ander volume. De titularis kan wel een dienstonderbreking nemen voor een ander volume. De interimaris wordt dan aangesteld voor een ander volume dan halftijds of voltijds.

Bij dienstonderbrekingen die een recht zijn, kan het schoolbestuur de opname van het verlofstelsel niet weigeren. Wanneer het verlof een gunst is, zal het schoolbestuur nagaan of het nemen van de dienstonderbreking de goede werking van de school niet in het gedrang brengt.

De directeur inherent aan de school is in principe klasvrij. In kleinere scholen kan de directeur belast worden met een lesopdracht.

Is de directeur belast met een lesopdracht, dan valt hij onder een andere salarisschaal. Directeurs zonder lesopdracht genieten weddeschaal 464 (bachelor) of 525 (master). Directeurs met lesopdracht vallen onder barema 348 of 511.

Een directeur hoeft niet noodzakelijk enkel ingezet te worden in de eigen school. Schoolbesturen met meerdere scholen kunnen ervoor kiezen, zeker als die scholen in elkaars nabijheid liggen, om de verantwoordelijkheid voor het geheel te verdelen over alle directeurs. Het schoolbestuur bepaalt, in samenspraak met het personeelslid, de taakinvulling via de functiebeschrijving en mandateert het personeelslid voor de taken die het moet uitoefenen.

Bijkomende betrekkingen in het ambt van directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe kan een scholengemeenschap of scholengemeenschapsinstelling betrekkingen oprichten in het ambt van directeur. Dat is niet mogelijk met punten die toegewezen zijn aan een school. Voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, bestaat deze mogelijkheid dus niet.

Ook deze betrekkingen kunnen enkel halftijds (60 punten) of voltijds (120 punten) worden opgericht. De titularis kan in deze betrekking alleen vastbenoemd worden wanneer ze wordt opgericht binnen een scholengemeenschapsinstelling. Ook affecteren aan of muteren naar deze betrekking kan alleen onder die voorwaarde. Is er geen scholengemeenschapsinstelling, dan is benoemen dus niet mogelijk en blijft je personeelslid geaffecteerd aan een school. De structuur van de school waaraan je je personeelslid administratief verbindt zal ook de salarisschaal bepalen die het geniet.

Het mandaat van algemeen directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Een tijdelijk of vastbenoemd personeelslid dat een organieke betrekking van directeur inherent aan de school bekleedt, kan belast worden met het mandaat van algemeen directeur (aldi) als het schoolbestuur minstens twee instellingen heeft. Je kunt het mandaat niet verdelen over twee personeelsleden. Het gaat ook niet over een afzonderlijk ambt, maar over een directeur die ruimere verantwoordelijkheid krijgt binnen het geheel van de scholen van het schoolbestuur. Het schoolbestuur legt de mandatering best schriftelijk vast. We ontwikkelden hiervoor een modeldocument:

Je personeelslid dat het mandaat van algemeen directeur uitoefent, heeft in sommige gevallen recht op een niet-verworven salarisschaal (mandaatsvergoeding).

Het is mogelijk om een algemeen directeur schoolvrij te maken. Je personeelslid neemt dan een verlof voor uitoefening van het mandaat (VUM) naar een betrekking in het ambt van directeur, opgericht met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe (60 punten voor een halftijdse betrekking, 120 voor een voltijdse). Dit is ook mogelijk wanneer je een scholengemeenschapsinstelling hebt opgericht. Je personeelslid blijft immers titularis van de betrekking inherent aan de school. Wanneer schoolbestuur en scholengemeenschap samenvallen, kun je het personeelslid ook affecteren aan de scholengemeenschapsinstelling. Deze vrijstelling leg je best schriftelijk vast:

Wanneer de algemeen directeur afwezig is, kun je een ander personeelslid belasten met het mandaat. De vervanger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de titularis. Ook de vervanger kan de mandaatsvergoeding ontvangen.

Het mandaat van coördinerend directeur

sla link op in klembord

Kopieer

In een scholengemeenschap kun je één directeur voltijds of twee directeurs halftijds aanstellen als coördinerend directeur (codi), die dan belast wordt/worden met taken voor de totaliteit van de scholengemeenschap.

Het personeelslid dat je het mandaat van coördinerend directeur wil toekennen, moet aangesteld zijn in het ambt van directeur. Het kan zowel gaan om een betrekking inherent aan de school als om een bijkomende betrekking, opgericht met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe. Het gaat dus niet om een afzonderlijk ambt. De mandatering leg je best schriftelijk vast:

Je personeelslid dat het mandaat van coördinerend directeur uitoefent, heeft in sommige gevallen recht op een niet-verworven salarisschaal (mandaatsvergoeding).

Een coördinerend directeur kun je schoolvrij maken door een betrekking op te richten in het ambt van directeur met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe: 60 punten voor een halftijdse betrekking en 120 punten voor een voltijdse.

 • Is je personeelslid aangesteld in de school als directeur, dan kan het die betrekking opnemen via een verlof voor uitoefening van het mandaat (VUM);
 • Is je personeelslid niet aangesteld als directeur in een school, dan gebeurt deze aanstelling als directeur met een verlof tijdelijk andere opdracht (VTAO).

De vrijstelling leg je best schriftelijk vast:

Is er een scholengemeenschapsinstelling (SGI), dan kun je het personeelslid ook affecteren aan en eventueel vastbenoemen in de opgerichte betrekking binnen de SGI.

Wanneer de coördinerend directeur afwezig is, kun je een ander personeelslid belasten met het mandaat. De vervanger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de titularis. Ook de vervanger kan de mandaatsvergoeding ontvangen.

Het ambt van adjunct-directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Elke school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs kan betrekkingen oprichten in het ambt van adjunct-directeur, ongeacht het leerlingenaantal. Nieuwe betrekkingen kunnen echter pas ingericht worden als alle betrekkingen in stand gehouden zijn van vastbenoemde personeelsleden die aangesteld zijn in een betrekking opgericht met punten.

Een betrekking in het ambt van adjunct-directeur kost 60 punten voor een halftijdse betrekking en 120 voor een voltijdse. Andere volumes zijn niet mogelijk.

Het is ook mogelijk om een betrekking in het ambt van adjunct-directeur op te richten met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe. In deze betrekkingen is benoeming enkel mogelijk als er een scholengemeenschapsinstelling werd opgericht.

Het ambt van technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

sla link op in klembord

Kopieer

Betrekkingen in het ambt van technisch adviseur-coördinator kunnen enkel opgericht worden

 • in scholen met een eerste graad en/of met tso en/of bso
 • in autonome centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • in buso-scholen
Er kan maximaal één voltijdse betrekking worden ingericht (of twee halftijdse).

Betrekkingen in het ambt van technisch adviseur kunnen in elke school ingericht worden. Er is geen beperking wat betreft het aantal betrekkingen dat je kunt inrichten. Nieuwe betrekkingen kunnen echter pas ingericht worden als alle betrekkingen in stand gehouden zijn van vastbenoemde personeelsleden die aangesteld zijn in een betrekking opgericht met punten.

Een voltijdse betrekking in een van beide ambten kost 120 punten, een halftijdse betrekking 60 punten. Andere volumes zijn niet mogelijk.

Het is ook mogelijk om een betrekking op te richten in het ambt van technisch adviseur of technisch adviseur-coördinator met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe. In deze betrekkingen is benoeming enkel mogelijk als er een scholengemeenschapsinstelling werd opgericht.

Het ambt van coördinator

sla link op in klembord

Kopieer

Het ambt van coördinator mag niet verward worden met de functies van vakcoördinator, graadcoördinator … Het gaat hier niet om een betrekking in het ambt van leraar, maar om een apart selectieambt. Het ambt komt in de regel enkel voor in aangehechte centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Een voltijdse betrekking kost 120 punten, een halftijdse betrekking 60 punten. Andere volumes zijn niet mogelijk.

Het is ook mogelijk om een betrekking op te richten in het ambt van coördinator met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe. In deze betrekkingen is benoeming enkel mogelijk als er een scholengemeenschapsinstelling werd opgericht.

De ambten binnen het ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen het ondersteunend personeel onderscheiden we drie ambten: opvoeder, administratief medewerker en ICT-coördinator.

Betrekkingen in het ambt van opvoeder of administratief medewerker worden opgericht met punten uit de globale puntenenveloppe. Deze betrekkingen kunnen zowel voltijds als deeltijds ingericht worden.

Betrekkingen in het ambt van ICT-coördinator worden opgericht met punten ICT-coördinatie, maar het is ook mogelijk om hiervoor punten te gebruiken uit de globale puntenenveloppe. Deze betrekkingen kunnen voltijds of deeltijds ingericht worden. De omzetting van ICT-punten naar uren gebeurt volgens de tabel in punt 4.3, omzendbrief GD/2003/04, “Mededeling betreffende ICT-coördinatie”.

Om de puntenkost te bepalen moet je altijd uitgaan van de totale opdracht van het personeelslid.

De puntenwaarde van een betrekking bepaalt het minimale diplomaniveau waarover je personeelslid moet beschikken:

  Opvoeder
Administratief medewerker

ICT-coördinator

Ten minste hoger
secundair onderwijs (HSO)
63 punten 63 punten
Ten minste bachelor 82 punten 85 punten
Ten minste master 120 punten 126 punten

Het is ook mogelijk om een betrekking op te richten in de ambten van het ondersteunend personeel, met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe onder dezelfde voorwaarden. In deze betrekkingen is benoeming enkel mogelijk als er een scholengemeenschapsinstelling werd opgericht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio