Afsprakenkader deconnectie voor contractueel personeel bij cao geregeld

wo 29 maart 2023

Op 29 maart 2023 sloten de sociale partners in de paritaire subcomités 152.01 en 225.01 drie cao’s af waarin ze sectorale afspraken over deconnectie voor contractueel personeel vastlegden. De cao’s gelden respectievelijk voor:

  • arbeiders
  • administratief bedienden en opvoeders internaten
  • ‘andere’ bedienden.
Hogescholen vallen buiten het toepassingsgebied van deze regelingen.

Aangezien er voor de arbeiders en bedienden tijdig cao's werden afgesloten die algemeen verbindend zullen worden verklaard, moet je als bestuur op lokaal niveau hierover geen afspraken meer uitwerken. Aanvullende afspraken maken is uiteraard steeds mogelijk.

Allereerst bepaalt de cao voor administratief bedienden en opvoeders internaten dat voor de betrokken personeelsleden minstens dezelfde afspraken over deconnectie gelden als deze die worden opgenomen in de bijlage bij het arbeidsreglement voor het gesubsidieerd personeel, in het bijzonder voor personeel aangesteld in het ambt van administratief medewerker of in het ambt van opvoeder internaat of internaatsmedewerker.

De cao's voor arbeiders en ‘andere’ bedienden, zijn inhoudelijk gelijklopend en komen tegemoet aan de wettelijke regeling die voor de privésector en dus het contractueel personeel van kracht is (wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022). De gemaakte afspraken hebben een algemeen toepassingsgebied en gelden voor alle werkgevers binnen het gesubsidieerd vrij onderwijs en hun contractuele personeelsleden, met uitzondering dus van de hogescholen.

De sectorale regeling bevestigt en omschrijft het recht op deconnectie. Elke werknemer heeft het recht om niet bereikbaar te zijn en bijgevolg geen professionele e-mails, telefonische oproepen of werkgerelateerde berichten te ontvangen en te beantwoorden buiten het toepasselijke uurrooster of de overeengekomen uren van bereikbaarheid. Dat geldt ook voor periodes van gewettigde afwezigheid en schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Van dit principe kan afgeweken worden in gevallen waarin voorafgaandelijk andere, individuele of collectieve overeenkomsten zijn vastgelegd en in overmachtssituaties.

Een personeelslid mag geen nadeel ondervinden wanneer het buiten de normale werkuren de telefoon niet opneemt of werkgebonden berichten niet leest, behalve wanneer er vooraf andere afspraken zijn gemaakt of er zich een noodsituatie voordoet. Langer online blijven mag evenmin aanleiding geven tot een voorkeursbehandeling.

Als werkgever moet je ervoor zorgen het recht op deconnectie samen met je personeelsleden praktisch vorm te geven. Je moet dus de nodige afspraken maken en de beschikbare middelen inzetten om de deconnectie te realiseren, bijvoorbeeld door het instellen van een out-of-officebericht bij afwezigheden, door het doorschakelen van de telefoon naar een afgesproken nummer en/of door het werken met een digitale agenda.

Als bestuur moet je ervoor zorgen dat je personeelsleden over voldoende informatie en kennis beschikken om op een correcte manier om te gaan met de professioneel gebruikte communicatiemiddelen. Dat kan via vorming, informatie- en bewustmakingsacties.

In het CPBW of in afwezigheid van een CPBW, in het LOC, moet je minstens jaarlijks de toepassing van het recht op deconnectie agenderen.

Personeelsleden kunnen problemen op het vlak van deconnectie melden aan hun leidinggevende, de interne of externe preventieadviseur, de vertrouwenspersoon of aan een vakbondsafgevaardigde.

Je kunt de tekst van de CAO’s, met toelichting, binnenkort raadplegen op onze website onder het thema ‘Personeelsbeleid’ en de tegel ‘Loopbaan contractuelen’.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio